Page 125 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 125

125

          Top cercetare [i sondaje


                 cifre de afaceri 2020 / EURO


        În 2020, cele 58 de companii de cercetare [i sondare a pie]ei din Romånia pe care le-am moni-
       torizat au realizat o cifr` cumulat` de afaceri de 132,27 milioane de euro, fa]` de 129,28 pentru
       47 de companii drept referin]` la nivelul anului 2019. Patru noi companii au ap`rut în 2020,
       realizånd cifre de afaceri cumulate de aproape dou` milioane de euro!

        Pia]a a înregistrat în aceste condi]ii o cre[tere de 2,32%.
        Compania Ipsos Interactive Services a contribuit cu afaceri în valoare de 74,9 milioane de euro,
       reprezentånd o cot` de pia]` de 56,6%. Ipsos Interactive Services este un HUB interna]ional [i centru
       de colectare online de date pentru grupul interna]ional Ipsos. Aceast` firm`, înregistrat` în Romånia,
       furnizeaz` servicii interna]ionale de scripting, quality control, media processing, data processing,
       coding [i data visualization. Cifra sa de afaceri a fost mai mare cu 9,8% fa]` de cea din 2019, con-
       form datelor de bilan] de la Ministerul Finan]elor, calculate la cursul mediu de 4,83 lei/euro. Profitul
       net a fost de 18,5 milioane de euro.

        Dac` se elimin` acest gigant cu afaceri mondiale, atunci pia]a autohton` de cercetare [i sondare
       ajunge abia la 57,32 milioane de euro, în sc`dere fa]` de 2019 (61 milioane de euro, 47 de com-
       panii ). Se poate spune c` restric]iile impuse de criza medical` au contractat pia]a local` de cerce-
       tare [i sondare, în ciuda anului electoral (alegeri locale [i parlamentare), în care partidele politice au
       dat o påine alb` de måncat unor institute autohtone.

        apte companii multina]ionale – Nielsen IQ, GfK, Kantar Romånia, Kantar Audiente, Ipsos
       Romania, IQVIA [i Yougov – care se afl` în fruntea topul, dup` eliminarea Ipsos Interactive Services,
       de]in împreun` o cot` de pia]` de 65,7%. Grupurile multina]ionale de cercetare de]in suprema]ia în
       Romånia.

        În 2020, au fost 14 institute de cercetare ale c`ror afaceri au dep`[it un milion de euro.

        La nivelul grupurilor de cercetare Ipsos, cu cele dou` entit`]i, Ipsos Interactive Services [i Ipsos
       Romånia, raporteaz` separat la gigantul francez Ipsos (compania-mam`).

        Grupul Kantar, cu entit`]ile Kantar Romånia, Kantar Audien]e [i Kantar TNS (CSOP), a realizat
       afaceri cumulate de 8,53 milioane de euro.

        Profitul net raportat de cele 58 de companii monitorizate a fost, în 2020, de 26,16 milioane de
       euro. Dac` se scade profitul Ipsos Interactive Services, atunci pia]a a avut un profit net de doar 7,65
       milioane de euro. (În 2019, 44 de companii au generat un profit de 8,68 milioane de euro.)

        Totu[i, doar 8 companii au raportat pierderi în 2020. În cursul anului trecut, agen]ia de cercetare
       360 Insights [i-a cerut insolven]a (septembrie 2020), fiind o premier` în aceast` pia]`.

        Num`rul total de angaja]i ai celor 58 de companii a fost de 2.224, din care 1.683 au apar]inut
                Anuarul MEDIA EXPRES 2021-2022
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130