Page 13 - Media Expres nr. 10 (272) / octombrie 2022
P. 13

LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI
      Statul speră să încaseze aproape 700 de

      milioane de euro pentru licențele 5G
      ANCOM a lansat la 19 septembrie licitația pentru suplimentarea de spectru destinat
      comunicațiilor mobile în bandă largă, cu termenul de depunere a dosarelor la 27 octombrie.
      Anunțul de participare şi documentaţia sunt publicate pe site­ul instituției la adresa https://
      www.ancom.ro/anunt­pentru­organizarea­procedurii­de­selectie­competitiva­n­vederea­
      acordarii­drepturilor­de­utilizare­a­frecventelor­radio­n­benzile­de­800­mhz­1800­mhz­537i­
      2600­mh_6648.

                                          t
       Pentru  a  participa  la  Caietul de sarcini poate fi  Pentru alocarea spec rului, încaseze cât mai mulți bani
      licitație, persoanele interesate obținut începând cu data de ANCOM va aplica o proce ­ din licențe, memorandumul
      trebuie să depună la ANCOM 19  septembrie  2022,  în dură de selecție compe itivă, România­SUA privind furni ­
                                          t
                                                      l
      un dosar de candidatură și să fiecare zi, de luni până joi, în linii mari similară celor zorii chinezi de tehno ogie și
      achiziționeze  caietul  de între orele 09.00 ­ 16.00, şi organizate  anterior,  ce desființarea  Ministe rului
      sarcini. Dosarul de candi ­ vineri, între orele 09.00 ­ presupune ca fiecare operator Telecomunicațiilor, în 2019,
      datură trebuie să conţină 14.00, de la sediul ANCOM interesat să depună o ofertă precum și vinderea unei părți
      documente de prezentare a din Bucureşti, sector 3, Str. iniţială  prin  care  indică din fostul Romtelecom către
      situaţiei candidatului, din care Delea Nouă nr. 2, sau, la numărul de blocuri pe care Orange.
      să rezulte, printre altele, solicitarea persoanelor intere ­ doreşte să le achiziţioneze în  Oacă a mai spus că în
      îndeplinirea obligaţiilor faţă de sate,  transmis  în  format fiecare  dintre  benzile anul 2020 a fost aprobată
      bugetul de stat, bugetele material sau electronic, pe disponibile. Ofertele iniţiale OUG  114/2018  despre
      asigurărilor sociale şi fon ­ baza prezentării de către vor arăta dacă există o cerere securitatea  5G,  dar,  în
      durilor speciale, dar şi faptul persoana interesată a docu ­ mai mare decât cantitatea de realitate, „intenția a fost de a
      că respectivul candidat întru ­ mentului justificativ prin care spectru dispo nibilă în anumite se alunga fabricanții chinezi”.
      neşte condiţiile de participare: să se confirme plata unei benzi, dacă cererea este În 2021 aceasta a devenit
      are o cifră de afaceri pe sume  nerambursabile  de egală cu nu mărul blocurilor lege, operatorii au protestat,
      ultimul an de minimum 10 5.000  lei,  reprezentând de frecvenţe disponibile în iar,  în  noiembrie  2021,
      milioane de euro sau capital contra valoarea caietului de cadrul  fiecărei  benzi ANCOM organiza o licitație cu
      social  subscris  și  vărsat sarcini, în original, şi a împu ­ (categorii) sau dacă cererea frecvențe rămase nefolosite,
      având echivalentul în lei a ternicirii persoanei delegate nu depășește canti atea de dar la care doar RCS s­a
                                        t
      minimum 1.000.000 de euro, să ridice caietul de sarcini.  spectru disponibil. În funcție prezentat.
      nu este în stare de                               În  2022,  la  24
      insolvenţă ori lichidare,                             februarie,  a  fost
      afacerile nu îi sunt                              interzisă firma Nokia să
      administrate  de  un                              furnizeze echipamente
      judecător­sindic,                                 5G. La 11 iunie 2022,
      activităţile sale comer ­                            pentru implementarea
      ciale nu sunt suspen ­                             Codul Comu nicațiilor, a
      date, nu face parte din                              fost  organizată  o
      grupul altui candidat                              „consultare bâlci”, fără
      ş.a.                                       operatori,  iar  apoi
       Dosarul    de                                Codul a fost aprobat la
         t
      candida ură   va                                12 august.
      conţine, de asemenea,                                În   septembrie,
        ț
      garan ia de participare                             ANCOM a lansat în
      şi oferta iniţială care va                            sfârșit licitația 5G, cu
      indica  numărul  de                               termen până în 27
      blocuri  pe  care                                octombrie pentru depu ­
      candidatul doreşte să                              nerea ofertelor.
      le achiziţio­neze în fiecare  Valoarea cumulată a prețurilor de ofertele inițiale, se intră în  Tehnologia 5G este în
      dintre categoriile de blocuri de de  pornire  pentru  licitație, etapa de licitație, care constă continuare în impas, a mai
      frecvențe dispo nibile.  stabilite prin Hotărârea Guver ­ în runde primare, urmate, spus, printre altele, Nicolae
       Entitățile  interesate  să nului nr. 1139/2022, este de 693 dacă va fi cazul, de o rundă Oacă și legea 5G este
      participe la licitaţie pot de ­ de milioane de euro, pentru primară  suplimentară  şi, principala  piedică.  După
      pune dosarul de candidatură drepturi de utilizare care vor ulterior, de o rundă de neautorizarea  fabricanților
      până la 27 octombrie 2022. intra în vigoare din 2023, alocare.   chinezi, va rezulta un duopol,
      Comisia de licitaţie va analiza respectiv 2026 și vor avea        iar după interzicerea Nokia,
      dosarele depuse şi va anunţa, durata de valabilitate de 25  În cadrul unei prezentări duopolul se va transporta într­
      până la data de 31 octombrie de ani, respectiv 22 de ani. despre tehnologia 5G, intitu ată un monopol al singurului
                                           l
      2022, care dintre candidaţi se Excepție fac drepturile din „România în impas”, susținută cu furnizor agreat în prezent,
      califică în etapa următoare. În banda 2600 MHz, pentru care prilejul  unui  eveniment  al Ericsson.
      funcție de ofertele iniţiale durata de valabilitate va fi de industriei de internet în luna  Nu în ultimul rând, spe ­
      depuse de candidații calificați, 6 ani și 3 luni, necesară septembrie 2022. Nicolae Oacă a cialistul a criticat tarifele de
      în data de 4 noiembrie se va pentru alinierea cu celelalte făcut un istoric al amânărilor spectru și costurile licențelor
      anunţa  dacă  se  impune drepturi existente în această licitației 5G între 2017 – 2022, cu care ar trebui să nu fie
      organizarea etapei de licitaţie, bandă.      succesive  tergiversări  ale încasate  de  Guvern,  ci
      caz în care licitaţia propriu­ Taxa de licență va fi licitației. Analistul a indicat folosite de operatori pentru
                                               t
      zisă poate să înceapă la data achitată eșalonat, în primii ani printre  motive  „lăcomia cons rucția cât mai rapidă a
      de 8 noiembrie 2022.   de valabilitate a licențelor. Guvernului", care vrea să rețelelor de comunicații.

                                                       13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18