Page 3 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 3

CUV~NTUL EDITORULUI                          3         Consolidarea \n industria de cablu se pare c= a mai
       sc=zut din intensitate, dup= ce RCS a \nghi]it cu fulgi cu
       tot mai multe companii mici [i a scos DCS/Akta de pe
       pia]=, \n vreme ce urm=rile prelu=rii Telekom Rom`nia
       Communications de c=tre Orange, finalizat= la \nceputul
       toamnei 2021, se vor vedea \n cifrele de afaceri abia la
       anul viitor. |n zona de servicii asociate - echipamente,
       publicitate, PR, audien]e, pandemia nu pare c= a afectat
       semnificativ cifrele de afaceri, dar a fost „mum=“ pentru
       televiziuni, care au luat zeci de milioane \n plus fa]= de
       ce a[teptau de la pia]= pentru campania Guvernului
       Orban anti-COVID-19. Fa]= de edi]iile anterioare, \n acest
       Anuar am ad=ugat, \n premier=, companiile de cercetare a pie]ei [i sondaje, care au
       rolul lor \n economia distribu]iei de con]inut [i \n m=surarea satisfac]iei telespecta-
       torului.
         |n primul capitol, destinat companiilor cu avize de distribu]ie TV prin cablu,
       satelit [i IPTV, avem acum 134 de companii fa]= de 147 \n 2019, 188 \n 2018 [i 220 \n
       2017. Cifra de afaceri a acestora a sc=zut \n 2020 la 3,5 miliarde de euro, de la 3,7 \n 2019,
       incluz`nd toate serviciile de tip telefonie [i internet (din care scot majoritatea banilor, mai
       ales cele mari).
         Pierderea cumulat= pe industria de distribu]ie TV [i comunica]ii din 2019, de 22 mili -
       oane de euro, a fost inversat= spectaculos \ntr-un profit de 136 de milioane de euro anul
       trecut, dup= ce Telekom [i-a inversat pierderile din 2019, de 167 milioane de euro, \n prof-
       ituri de 30 de milioane \n 2020. |n topul profiturilor s-au aflat, a[adar Orange, RCS & RDS
       [i Telekom, \n vreme ce Vodafone, care a preluat UPC cu tot cu datoriile istorice de pe vre-
       mea c`nd cump=ra re]ele locale [i regionale ca s= intre pe pia]=, s-a plasat la polul opus, al
       pierderilor. O men]iune despre separarea companiilor - lista extins= pe obiecte de activitate,
       unde cabli[tii tradi]ionali, \n frunte cu RCS, au \mpreun= o cifr= de afaceri mai mic= (1,457
       mili oane de euro) fa]= de telecomurile majore Orange [i Vodafone [i cele alte c`teva com-
       panii care au alte obiecte principale de activitate dec`t distribu]ia TV (2,092 milioane de
       euro).
         Urmeaz=, \n Anuar, singura pagin= dedicat= distribu]iei de con]inut online notificat \n
       Rom`nia, sau „servicii la cerere“ potrivit defini]iei oficiale, din care lipsesc \nc= Netflix,
       Primevideo, HBO GO, ca s= nu mai vorbim despre Tiff Unlimited [i alte resurse de filme
       online disponibile \n Rom`nia. Poate acesta o s= fie ultimul an, dup= preconizata modificare
       a Legii audiovizualului.
          |n ceea ce prive[te televiziunile str=ine care au notificat difuzarea pe re]elele de
       cablu, satelit [i IPTV din Rom`nia, care urmeaz= \n paginile acestei edi]ii a anuarului, ceea
       ce frapeaz= [i merit= men]ionat aici este transferul aproape total al licen]elor din Marea-
       Britanie, post-Brexit \n Europa continental=, \n special \n Spania, Olanda [i Germania.

                Anuarul MEDIA EXPRES 2021-2022
   1   2   3   4   5   6   7   8