Page 8 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 8

8
                     SUMAR


    Cuvåntul editorului..............................................................................................3

    Cablu, Satelit, IPTV.............................................................................................11
    Distribuitori TV prin internet............................................................................29

    Televiziuni - licen]e interna]ionale.................................................................. 33
    Televiziuni - licen]e din Romånia.....................................................................45

    DTH.......................................................................................................................71

    Echipamente [i servicii pentru cablu [i televiziuni.......................................81
    Radio.....................................................................................................................89

    Agen]ii de Publicitate.......................................................................................103

    Agen]ii de PR.....................................................................................................108
    Agen]ii de Marketing Online...........................................................................115

    Agen]ii de sondaje [i cercetarea pie]ei...........................................................125

    Index....................................................................................................................133

    EDITURA: SC MEDIA EXPRES SRL      Mul]umiri speciale: Monica Gubernat, Nicolae B=la[a,
    J 51/358/2002, RO15052199       Cristina Pocora, R=zvan Fr\nculescu [i Sandina Vulc
    str. Mihai Bravu nr. 168 Olteni]a 915400 CL Rom`nia (CNA), Andrea Cosma (Tematic Cable), Cristina
    Cont nr.: RO47 RZBR 0000 0600 0318 0856 Valasutean, Laura-Irina Dumitrescu [i Andrea Diaconu
    Raiffeisen BANK            (Turner / Warner Media), Alexandra Martin [i Gabriela
    Ag. Olteni]a              Preda (Disney).
    REDAC}IA:               NOT+: La editarea Anuarului au fost folosite sursele:
    Str. Mihai Bravu nr. 168, Olteni]a 915400 CL Rom`nia Consiliul Na]ional al Audiovizualului, Ministerul
                       Finan]elor, Registrul Comer]ului, baza de date european=
    Mobil: +40 722 674 639         MAVISE [i site-urile companiilor.
    E-mail: media.expres@gmail.com, news@mediaexpres.net
    Web: www.mediaexpres.ro        MEDIA EXPRES a depus toate eforturile pentru a actualiza
                       datele din Anuar la nivelul lunii octombrie 2021. Cu toate
    EDITOR: Mihai Pavelescu        acestea, pot s= apar= erori at`t din cauza sl=biciunii
    mihai_pavelescu@yahoo.co.uk      umane, c`t [i din cauza omisiunilor din \nregistr=rile
                       surselor folosite. Rug=m cititorii s= parcurg= informa]iile
    SENIOR EDITOR: Petre Barbu       cu precau]ie [i s= ne semnaleze erorile pentru \ndreptarea
                       lor imediat=.
    PUBLICITATE [i DISTRIBU}IE:
    Mobil: +40 748 359 866         Informa]iile incluse \n MEDIA EXPRES provin din surse
    E-mail: sales.media.expres@gmail.com  pu blice [i pot fi folosite pentru informarea Dvs. personal=,
                       dar nu pot fi copiate \n forma prezentat= \n Anuarul
    PREPRESS: DoBo Print          Media Expres, duplicate, diseminate sau comunicate unor
                       ter]i, integral sau par]ial, f=r= citarea sursei [i acordul scris
    Grafica coperta I: Mihai Pavelescu   al EDITORULUI.

       CABLU TV DTH RADIO PUBLICITATE DIGITAL 2021-2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13