Page 4 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 4

4

       La capitolul dedicat televiziunilor din Rom`nia, cu licen]e audiovizuale pentru
    SATELIT, CABLU [i DIGI TAL TERESTRU, cifra de afaceri total= a celor 126 de com-
    panii cu obiect de activitate de televiziune (acela[i num=r de companii cu cel din
    anul anterior) a fost de 506,6 milioane de euro, aproape cu 100 de milioane mai
    mult dec`t \n 2019 - 415,1 milioane de euro, pe fondul campaniei anti-COVID-19.
    Cu o balan]= a contului de profit de peste 113 milioane de euro, fa]= de 93,9 mil-
    ioane de euro \n 2019, se vede c= anul pandemiei a fost un succes total pentru tele-
    viziuni.
       La capitolul Echipamente [i servicii, de[i mai pu]in vizibil pentru privirile dinafara
    industriei, am dublat num=rul de companii listate cu cifrele de afaceri, dup= ce am
    descoperit o mul]ime de prestatori de servicii locali care contribuie la rela]ia direct= cu teles -
    pectatorii prin instalarea de antene de recep]ie prin satelit [i nu numai.
       Spre deosebire de televiziuni, pia]a de radio nu a str=lucit la \ncas=ri, anul trecut. |n
    septembrie 2021, erau 82 de companii cu obiect de activitate dedicat [i acestea realizau o
    cifr= de afaceri de 25 de milioane de euro, profitul global pe industrie fiind de 3,1 milioane
    de euro. |n 2019, cifra de afaceri a radiourilor private era de 27 de milioane de euro.
       Cifra de afaceri a 44 de agen]ii de crea]ie [i strategie de comunicare, monitorizate de
    ANUARUL MEDIA EXPRES, a fost \n 2020 de 107,01 milioane de euro, \n sc=dere cu 18,7%
    fa]= de 2019, dar profitul net cumulat s-a ridicat la 8,87 milioane de euro, cu 2,6% mai mult
    fa]= de anul precedent.
       |n 2020, 48 de agen]ii de Public Relations au avut cifre de afaceri cu 15,2% mai mici
    fa]= de 2019, ajung`nd la 43,94 de milioane de euro. Cifra de afaceri cumulat= a 76 de
    agen]ii de comunicare digital=, monitorizate de ANUARUL MEDIA EXPRES, s-a ridicat la
    97,33 milioane de euro \n 2020, \n cre[tere cu 2,85% fa]= de anul 2019.
       |n 2020, 58 de companii de cercetare [i sondare a pie]ei pe care le-am monitorizat
    au realizat o cifr= cumulat= de afaceri de 132,27 milioane de euro, fa]= de 129,28 pentru 47
    de companii drept referin]= la nivelul anului 2019. Patru noi companii au ap=rut \n aceast=
    bran[=, realiz`nd cifre de afaceri cumulate de aproape dou= milioane de euro! Pia]a a \nre -
    gistrat, \n aceste condi]ii, o cre[tere de 2,32%.
       La revizuirea Anuarului Media Expres am folosit registrele de companii cu avize de
    retransmisie furnizate de CNA, revizuite de Anuarul Media Expres pe parcursul lunii
    octombrie 2021, [i bilan]urile publicate pe site-ul Ministerului Finan]elor. De asemenea, am
    folosit datele comunicate de companiile de televiziune pentru lista de televiziuni

    interna]ionale [i site-urile proprii ale televiziunilor pentru datele de contact [i alte detalii.
       Cursul mediu pentru 2020 pe care l-am folosit pentru cifrele de afaceri \n euro, pe
    tot parcursul Anuarului, este de 4,8371 de lei pentru un euro (\n 2019 a fost de 4,7452 lei).

       V= doresc o lectur= pl=cut= [i, mai ales, folositoare!
                                  Mihai Pavelescu


       CABLU TV DTH RADIO PUBLICITATE DIGITAL 2021-2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9