Page 4 - ANUARUL MEDIA EXPRES 2022
P. 4

4
    panii, fa]= de 126 anul trecut cu obiect de activitate de televiziune, a fost de 486,4
    mili oane de euro, \n sc=dere de la 506,6 milioane pe cifrele aferente anului de pan-
    demie 2020. Cu o balan]= a contului de profit de aproape 113,2 milioane de euro,
    cifra este chiar egal= cu profitul pe industria TV de peste 113 milioane de euro din
    anul anterior.
       Anuarul continu= lista de Echipamente [i servicii, mai pu]in vizibil pentru
    privirile dinafara industriei, dar important pentru dezvoltarea businessului.
       La scrierea Anuarului Media Expres am folosit registrele de companii cu avize
    de retransmisie furnizate de CNA [i bilan]urile publicate pe site-ul Ministerului
    Finan]elor. De asemenea, am folosit datele comunicate de companiile de televiziune

    pentru lista de televiziuni interna]ionale [i site-urile proprii ale televiziunilor pen-
    tru datele de contact [i alte detalii.

       Cursul mediu pentru 2021 pe care l-am folosit la calcularea cifrelor \n euro a
    fost de 4,92 lei pentru un euro \n 2021, fa]= de 4,8371 de lei pentru un euro \n 2020
    [i 4,7452 lei \n 2019.


       Nu \n ultimul r`nd trebuie s= mul]umesc [i aici, \nc= o dat=, celor c`teva com-
    panii ([i persoanelor din spate...) care continu= s= sprijine financiar apari]ia revis-
    tei Media Expres [i a anuarului: Teleste, AMC, SES, Diva, Fishing & Hunting, TVX
    InterLAN, AXN, ACeR [i Creative Broadcast Solutions. {i, \ntr-o premier= istoric=
    anul acesta, organizatorilor t`rgului interna]ioal IBC de la Amsterdam, unde Media
    Expres a fost din nou singura publica]ie participant= din Rom`nia.

       Acesta este primul an c`nd lans=m Anuarul exclusiv digital, cu prilejul
    Conven]iei ACeR 2022 [i folosind un card cadou, care scanat cu telefonul mobil
    aduce Anuarul la v`rful degetelor speciali[tilor din industrie oric`nd, oriunde [i tot
    anul (at`ta timp c`t ]ine]i cardul cadou \n portofel...).


       Drept pentru care v= doresc o lectur=... digital= pl=cut= [i, mai ales, folosi-
    toare!

                                 Mihai Pavelescu
                                        Editor
                                    MEDIA EXPRES
       CABLU TV DTH RADIO PUBLICITATE DIGITAL 2022-2023
   1   2   3   4   5   6   7   8   9