Page 8 - ANUARUL MEDIA EXPRES 2022
P. 8

8

                     SUMAR


    Cuvåntul editorului..............................................................................................3


    Cablu, Satelit, IPTV.............................................................................................11


    Distribuitori TV prin internet............................................................................27


    Televiziuni - licen]e interna]ionale.................................................................. 33


    Televiziuni - licen]e din Romånia.....................................................................45


    Echipamente [i servicii pentru cablu [i televiziuni.......................................69


    Agen]ii de Publicitate.........................................................................................77


    Index....................................................................................................................84    EDITURA: MEDIA EXPRES SRL        Mul]umiri speciale: Monica Gubernat, Nicolae B=la[a,
    J 51/358/2002, RO15052199        R=zvan Fr\nculescu [i Sandina Vulc (CNA), dar [i
    str. Mihai Bravu nr. 168 Olteni]a 915400 CL Rom`nia reprezentan]ilor companiilor pe care le-am men]ionat \n
    Cont nr.: RO47 RZBR 0000 0600 0318 0856 Cuv`ntul Editorului.
    Raiffeisen BANK
    Ag. Olteni]a              NOT+: La editarea Anuarului au fost folosite sursele:
                        Consiliul Na]ional al Audiovizualului, Ministerul
    REDAC}IA:                Finan]elor, Registrul Comer]ului, baza de date european=
    Str. Mihai Bravu nr. 168, Olteni]a 915400 CL Rom`nia MAVISE, site-urile companiilor [i cifrele de afaceri
                        furnizate de site-urile risco.ro [i lege5.ro.
    Mobil: +40 722 674 639
    E-mail: media.expres@gmail.com, news@mediaexpres.net MEDIA EXPRES a depus toate eforturile pentru a actualiza
    Web: www.mediaexpres.ro         datele din Anuar la nivelul lunii octombrie 2022. Cu toate
                        acestea, pot s= apar= erori at`t din cauza sl=biciunii
    EDITOR: Mihai Pavelescu         umane, c`t [i din cauza omisiunilor din \nregistr=rile
    mihai_pavelescu@yahoo.co.uk       surselor folosite. Rug=m cititorii s= parcurg= informa]iile
                        cu precau]ie [i s= ne semnaleze erorile pentru \ndreptarea
    SENIOR EDITOR: Petre Barbu       lor imediat=.
    PUBLICITATE [i DISTRIBU}IE:       Informa]iile incluse \n MEDIA EXPRES provin din surse
    Mobil: +40 748 359 866         pu blice [i pot fi folosite pentru informarea Dvs. personal=,
    E-mail: sales.media.expres@gmail.com  dar nu pot fi copiate \n forma prezentat= \n Anuarul
                        Media Expres, duplicate, diseminate sau comunicate unor
    PREPRESS: DoBo Print          ter]i, integral sau par]ial, f=r= citarea sursei [i acordul scris
                        al EDITORULUI.
    Grafica coperta I: Mihai Pavelescu

        CABLU TV DTH RADIO PUBLICITATE DIGITAL 2022-2023
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13