Page 8 - Media Expres nr. 9 (271) / septmbrie 2022
P. 8

AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE

      Digi are 14,7 milioane de clienți în


      România, în creștere cu 9,6%

      Digi Communications N.V. a raportat o creștere robustă a bazei    utilizatori de telefonie mobilă se ridică la
      de utilizatori și a veniturilor în al doilea trimestru al anului 2022,  354.000.
                                          În luna iunie, filiala românească RCS & RDS
      cu 19,1%, potrivit unui comunicat difuzat companie.         S.A., prin intermediul unui joint­venture cu
                                         Citymesh NV, parte a grupului Cegeka IT, a
                                         câștigat drepturile de utilizare a spectrului de
       Unitățile generatoare de venituri (RGU ­ sau  crescut cu 15,8% în comparație cu aceeași  frecvențe mobile, pentru un preț total de 114.330
      altfel spus, numărul de clienți, n.red. Media  perioadă a anului anterior, ajungând la 4,5  milioane de euro, în urma participării la o licitație
      Expres) și­au menținut cursul ascendent și au  milioane.    organizată de Institutul Belgian pentru Servicii
      crescut cu 15,3% de la an la an, până la 19,4  Pe segmentul serviciilor de internet fix,  Poștale și Telecomunicații („BIPT").
      milioane. Numărul utilizatorilor de telefonie  numărul utilizatorilor a crescut cu 11,9% și a  Serghei  Bulgac,  CEO  al  Digi
      mobilă din România a atins 4,5 milioane și a  atins un total de 4 milioane, iar al clienților Pay­ Communications, a declarat: „Grupul DIGI a
      înregistrat un progress de 15,8%. TV a ajuns la 5,3 milioane.    înregistrat rezultate solide în al doilea trimestru
       Veniturile operațiunilor din Spania au crescut  Operațiunile din Spania se mențin, de  al anului 2022, cu performanțe pozitive obținute
      cu 39,2% față de anul anterior, până la 118,3  asemenea, pe un trend ascendent.  pe toate piețele în care activăm. Am continuat să
      milioane de euro.           Veniturile s­au majorat cu 39,2% de la an la  ne extindem portofoliul de clienți și veniturile pe
       Grupul și­a extins operațiunile în Europa de  an, ajungând la 118,2 milioane de euro, evoluție  segmentele de servicii mobile și fixe, deși ne­am
      Vest prin intrarea pe                                confruntat cu o situație
      piața belgiană.                                    economică  delicată
       Digi                                        într­un  context
      Communications N.V.                                  internațional
      raportează  o                                    incert.Totodată,
      accelerare  a                                    suntem încântați să
      performanțelor                                     începem un nou capitol
      financiare  și                                    în dezvoltarea noastră
      operaționale în al                                  ­    deschiderea
      doilea trimestru, în                                 operațiunilor din Belgia
      comparație  cu                                    în cadrul unui joint­
      aceeași perioadă a                                  venture cu Citymesh
      anului   trecut.                                   NV și ne propunem să
      Veniturile consolidate                                aducem  pe  piața
      ale  Grupului  au                                  belgiană  serviciile
      crescut cu 19,1% în                                 noastre atractive și
      T2 2022, ajungând la                                  competitive".
      370,4 milioane de                                    Digi
      euro.   EBITDA                                    Communications N.V.
      ajustată  (inclusiv                                  este compania mamă
      IFRS 16) a marcat o                                a  operatorului  de
      creștere de 6,8% de                                 telecomunicații RCS &
      la an la an, până la                               RDS, liderul pieței de
      120,5 milioane de                                  televiziune cu plată și
      euro.   EBITDA                                    servicii convergente de
      ajustată  (excluzând                                 bandă  largă  din
      IFRS 16) a progresat                                România, cu operațiuni
      cu 10,4%, până la                                  în Spania, Italia și
      100,9 milioane de                                  prezență în Portugalia
      euro.                                         și Belgia. Înființată în
       În  al  doilea                                  urmă cu mai bine de
      trimestru al acestui                                 28 de ani, compania
      an, Grupul DIGI a                                  operează în România
      menținut  traiectoria                                 o rețea extinsă și
      de creștere a bazei                                 avansată  de  fibră
      de utilizatori și a atins                               optică. DIGI aduce pe
      pragul  de  19,4                                   piață  cele  mai
      milioane de RGU                                   accesibile servicii de
      (+2,6 milioane de                                  comunicații
      unități), prin oferirea                               electronice, atât în
      de     servicii                                  domeniul
      performante și versatile clienților săi rezidențiali  determinată de creșterea cu 29% a clienților de  comu nicațiilor fixe, cât și în
      și corporate.           telefonie mobilă și cu 102% a celor de servicii  cel al comunicațiilor mobile. De­a lungul timpului,
       Operațiunile din România au înregistrat  fixe. De asemenea, numărul utilizatorilor de  acest avantaj competitiv a devenit un beneficiu
      rezultate solide, atingând 14,7 milioane RGU, în  telefonie mobilă a atins 3,4 milioane, iar al celor  pentru milioane de clienți, care au obținut acces
      creștere cu 9,6% de la an la an, cu o contribuție  de internet fix 658.000.  mai rapid și mai accesibil la servicii de înaltă
      remarcabilă pe segmentul serviciilor mobile și a  Operațiunile din Italia au înregistrat vânzări  calitate.
      celor fixe.            de 6,9 milioane de euro, o creștere de 15%
       Numărul utilizatorilor de telefonie mobilă a  comparative cu T2 2021, în timp ce numărul de      8                                        SEPTEMBRIE 2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13