Page 7 - Media Expres nr. 1 / ianuarie 2022
P. 7

AUTORITĂȚI
                     LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI
      Parlamentul obligă prin lege federațiile


      sportive din România să își facă pagini

      de web pentru transparentizare       Federațiile care primesc bani de la stat vor avea obligația să dețină o   doar trei federații din 63 aveau
       pagină proprie de internet pe care să publice sumele primite de la  bugetul public și doar 6 și­au
                                             asumat public o strategie
       bugetul statului și cum sunt cheltuiți banii, potrivit unei legi votate la 21  pentru sportul pe care îl
       decembrie în plenul Parlamentului.                      coordonează la nivel național,
                                             potrivit expunerii de motive.
         Printre  documentele  federațiilor  sportive  din
      publice obligatorii se numără  România a fost votat cu 258 de
      statutul  federației,  actele  voturi pentru și o singură
      constitutive, bugetul federației,  abținere.
      programele  și  strategiile  Legea  se  referă  la
      proprii,     structura  federațiile  care  primesc
      organizatorică,  numele  și  finanțări  de  la  Ministerul
      prenumele  persoanelor  din  Sportului ­ peste 130 milioane
      conducerea    federației,  de lei anual.
      regulamentele, lista cluburilor  Dacă nu se respectă
      sportive  afiliate,  numărul  prevederile  legii,  federațiile
      sportivilor  legitimați  pe  riscă amenzi de la 3.000 lei la
      categorii de vârstă, numărul  10.000 lei și/sau pierderea
      antrenorilor și instructorilor pe  eligibilității pentru finanțare
      ramură sportivă.     din  fondurile  Ministerului
         Proiectul de lege pentru  Sportului.
      transparentizarea  activității  La începutul anului 2021,     Foto: © froina.ro, prelucrare Media Expres

       ANCOM consultă public, până la 14

       ianuarie, o nouă metodă de raportare a

       rețelelor de comunicații electronice       ANCOM a lansat spre consultare publică un proiect de decizie privind     Delea Nouă nr. 2, sector 3,
       formatul și modalitatea de transmitere a informațiilor cu privire la  București), prin intermediul
                                              Registraturii online sau prin
       dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații   intermediul   direcțiilor
       electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate, cu  regionale  ale  Autorității.
       termenul 14 ianuarie 2022 și proiectul publicat la adresa https://  Observațiile pot fi transmise și
                                              prin fax la numărul +40 372
       www.ancom.ro/formdata­270­45­224.                       845 402 sau prin e­mail, pe
         ANCOM utilizează aceste  Proiectul  de  decizie
       raportări  pentru  realizarea  prevede o nouă dată, 15
       inventarului  național  al  octombrie, pentru actualizarea
       rețelelor  publice  de  anuală a informațiilor.
       comunicații electronice și al  De  asemenea,  se
       elementelor de infrastructură  propune  modificarea  și
       asociate acestora.    completarea informațiilor ce
         Proiectul  include  mai  trebuie transmise ANCOM și,
       multe modificări, printre care  punctual, reorganizarea aces ­
       un nou set de criterii de  tora pe categorii, modificarea,
       selectare a furnizorilor de  ori după caz, introducerea de
       rețele publice de comunicații  noi definiții.
       electronice care vor transmite  Odată  cu  adoptarea
       informații complexe, în format  acestui proiect de decizie,
       XML  sau  CSV,  extinde  prevederile  Deciziei  preșe ­
       raportarea la nivel național  dintelui ANCOM nr. 1108/2017
       pentru toate categoriile de  vor fi abrogate.
       furnizori și se renunță la  Persoanele  interesate
       diferențierea  actuală  între  sunt invitate să formuleze și
       municipiul București și restul  să transmită observații și  ianuarie  2022,  pe  adresa  adresa consultare@ancom.ro.
       teritoriului național.  propuneri până la data de 14  sediului central al ANCOM (Str.                                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12