×

Legislaţie -- Data și ora publicării: 04.10.2021 18:54:00

CNA va putea interveni în conținutul audiovizual iar CNC va colecta taxe din filmele distribuite pe Netflix și celelalte platforme onlineBucurești (MEDIA EXPRES) / 4 oct 2021 / Guvernul a adoptat în ședința din 4 octombrie o modificarea semnificativă a legii audiovizualului care include și conținutul video distribuit prin internet în competența sa, cu obligativitatea de notificare a serviciilor de acest gen și constituirea unui catalog oficial de furnizori de audiovizual prin internet dar și, în mai mică măsură dar cu implicații financiare importante, OUG 39/2005 privind cinematografia unde permite alimentarea Fondului Cinematografic din taxe din distribuția de filme online.

Legea audiovizualului este modificată și în alte privințe, se modifică și se adaugă noi definiții, sunt modificate prevederile privind publicitatea dar și competența CNA de a obliga televiziunile și cabliștii să distribuie de exemplu serviciile de recepție în limbaj mimico-gestual.

Noua lege are și prevederi care vor stârni controverse în mediul online, printre care și aceea că obligă Institutul National de Cercetare în Informatică (ICI) să transmită de urgență la cerere informațiile de identificare ale deținătorilor de siteuri .ro în vederea aplicării de măsuri și sancțiuni conform legii audiovizualului.

La capitolul Cinematografie, modificările aduse introduc de exemplu o colectarea lunară a unei contribuţii de 3% din preţul operelor audiovizuale descărcate contra cost prin intermediul serviciilor de transmisie de date, inclusiv prin internet sau telefonie, și o contribuție de 4% din abonamentele lunare percepute de furnizorii de conținut la cerere, dar și obligația raportării lunare către Centrul Național al Cinematografiei a încasărilor din abonamentele la serviciile media audiovizuale online.

Colectarea și obligația raportării se aplică și Netflix etc., pentru veniturile realizate din România.

Actul normativ are titlul „Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia” și, după adoptarea de către Guvern, va fi trimis Parlamentului pentru dezbatere în procedură de urgență. Noua lege va intra în vigoare după adoptarea sa de către Parlament, când va fi publicată în Monitorul Oficial.

Reproducem în continuare textul integral al actului normativ așa cum a fost el publicat pe site-ul Guvernului în cursul zilei de 4 octombrie:

Art. I. Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“1. serviciu media audiovizual - serviciul aflat sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii media audiovizuale, având drept scop principal, al acestuia sau al unei secțiuni disociabile a acestuia, furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ pentru publicul larg, prin reţele de comunicaţii electronice, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare; un astfel de serviciu media audiovizual este fie un serviciu de programe de televiziune sau radiodifuziune, astfel cum este definit la pct. 2, fie un serviciu media audiovizual la cerere, astfel cum este definit la pct. 3, şi/sau un serviciu media care constituie o comunicare comercială audiovizuală, astfel cum este definită la pct. 15;”
2. La articolul 1 după punctul 1 se introduce un nou punct , pct. 11
, cu următorul cuprins:
”11. serviciu de platformă de partajare a materialelor video - serviciul al cărui scop principal sau al unei secţiuni disociabile a acestuia ori o funcţionalitate esenţială a acestuia constă în furnizarea către publicul larg de programe sau de materiale video generate de utilizatori, sau furnizarea ambelor categorii, în scop informativ, de divertisment sau educativ, pentru care furnizorul platformei de partajare a materialelor video nu are responsabilitate editorială, prin reţele de comunicaţii electronice, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, a căror organizare este stabilită de către furnizorul platformei de partajare a materialelor video, inclusiv prin mijloace automate sau algoritmi, în special prin afişare, marcare şi secvenţionare;”
3. La articolul 1 punctele 4, 10, 15 -17, 19, 21 și 36 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“4. program - ansamblu de imagini în mişcare cu sau fără sunet care constituie un element distinct, indiferent de lungimea acestuia, în cadrul unei grile sau al unui catalog realizat de un furnizor de servicii media audiovizuale, inclusiv filme artistice de lung metraj, videoclipuri, evenimente sportive, comedii de situaţie, documentare, programe pentru copii, precum şi filme şi seriale pentru televiziune;
10. retransmisie – captarea şi transmiterea simultană, nealterată și integrală a serviciilor de programe de televiziune și/sau de radiodifuziune, destinate recepţionării de către public, prin orice rețele de comunicații electronice, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare;
15. comunicare comercială audiovizuală - imagini cu sau fără sunet care sunt destinate să promoveze, direct sau indirect, bunurile, serviciile sau imaginea unei persoane fizice sau juridice care desfăşoară o activitate economică, aceste imagini însoţind sau fiind incluse într-un program sau într-un material video generat de utilizator în schimbul unei plăţi sau al unei retribuții similare unei plăți ori în scopul autopromovării; formele de comunicare comercială audiovizuală includ, printre altele, publicitatea radiodifuzată sau televizată, sponsorizarea, teleshoppingul şi plasarea de produse;
16. comunicare audiovizuală cu conţinut comercial mascat - reprezentarea prin cuvinte sau imagini a bunurilor, serviciilor, numelui, mărcii ori activităţilor unui producător de bunuri sau furnizor de servicii în cadrul programelor, în cazul în care o astfel de reprezentare este destinată de către furnizorul de servicii media audiovizuale unor scopuri publicitare nedeclarate şi poate induce în eroare publicul cu privire la natura sa. Astfel de reprezentări sunt considerate intenţionate mai ales atunci când se fac în schimbul unei plăţi sau al unei retribuții similare unei plăți;
17. publicitate televizată - orice formă de mesaj difuzat fie în schimbul unei plăţi, fie al unei retribuții similare unei plăți sau difuzat în scopuri de autopromovare, de către o persoană juridică publică sau privată ori de către o persoană fizică, în legătură cu o activitate comercială, ramură de activitate, meserie ori profesie, pentru a promova furnizarea de bunuri şi servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi şi obligaţii;
19. sponsorizare - orice contribuţie la finanţarea serviciului media audiovizual, serviciului de platformă de partajare a materialelor video, a materialelor video generate de utilizatori sau a programelor, efectuată de persoane juridice de drept public sau privat ori de persoane fizice, neangajate în activităţi de furnizare de servicii media audiovizuale sau de servicii de platformă de partajare a materialelor video sau în realizarea de opere audiovizuale, în scopul promovării numelui, a mărcii, a imaginii, a activităţii sau a produselor proprii;
21. plasare de produse - orice formă de comunicare comercială audiovizuală ce constă în includerea sau referirea la un produs, la un serviciu sau la mărcile acestora, prin inserarea în cadrul unui program sau al unui material video generat de utilizator, în schimbul unei plăţi sau al unei retribuții similare unei plăți;”
36. codare - procedeu prin care semnalul iniţial este transformat la emisie astfel încât acesta să poată fi restabilit la recepţie numai dacă se cunoaşte algoritmul de codare;”
4. . La articolul 1 după punctul 38 se introduc cinci noi puncte, pct. 39 - 43 cu următorul cuprins:
“39. material video generat de utilizator - serie de imagini în mişcare cu sau fără sunet care constituie un element distinct, indiferent de lungimea acestuia, şi care este creat de un utilizator şi este încărcat pe o platformă de partajare a materialelor video de către utilizatorul respectiv sau de către orice alt utilizator;
40. decizie editorială - decizie luată în mod periodic în scopul exercitării responsabilităţii editoriale şi în legătură cu funcţionarea de zi cu zi a serviciului media audiovizual;
41. furnizor de platformă de partajare a materialelor video - persoana fizică sau juridică ce oferă un serviciu de platformă de partajare a materialelor video;
42. autoreglementare - tip de iniţiativă voluntară care permite operatorilor economici, partenerilor sociali, organizaţiilor şi asociaţiilor neguvernamentale să adopte orientări comune între ele şi pentru ele;
43. ERGA - Grupul autorităţilor europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale, organism care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor art. 30b din Directiva 2010/13/UE, forma consolidată, cu completările şi modificările aduse prin Directiva 2018/1808/UE;”
5. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (21) cu următorul cuprins:
“(21) Prevederile prezentei legi se aplică şi următoarelor categorii:
a) furnizorilor de platformă de partajare a materialelor video aflaţi sub jurisdicţia României;
b) furnizorilor de platformă de partajare a materialelor video aflaţi sub jurisdicţia unui stat
care nu este membru al Uniunii Europene, dar al cărui conţinut poate fi accesat pe teritoriul
României.”
6. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6) cu următorul
cuprins:
“(6) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să informeze Consiliul Național al
Audiovizualului cu privire la orice schimbare care ar putea afecta stabilirea jurisdicţiei.”
7. După articolul 2 se introduc trei noi articole , art. 21
- art. 23 cu următorul cuprins:
„Art. 21
(1) Consiliul Național al Audiovizualului întocmeşte şi administrează lista actualizată a
furnizorilor de servicii media audiovizuale, aflaţi în jurisdicţia României, cuprinzând şi
criteriile în baza cărora s-a stabilit jurisdicţia pentru fiecare furnizor, asigurând comunicarea
periodică a acesteia, inclusiv a actualizărilor ei, către Comisia Europeană şi către public,
prin afişarea acesteia pe pagina de internet a Consiliului.
(2) În domeniul serviciilor media audiovizuale, Consiliul Național al Audiovizualului poate
impune, prin decizii de reglementare, furnizorilor de servicii media audiovizuale aflaţi în
jurisdicţia României măsuri mai detaliate sau mai stricte de interes public general, cu
respectarea dreptului european aplicabil.
(3) Consiliul Național al Audiovizualului cooperează cu celeritate pentru a ajunge la o
soluţie eficientă şi satisfăcătoare, cu autoritatea competentă din statul de jurisdicţie al
furnizorului de servicii media audiovizuale, în legătură cu orice problemă, în situaţia în care
serviciul furnizat este orientat în întregime sau în cea mai mare parte către teritoriul
României.
Art. 22
(1) Consiliul Național al Audiovizualului va cere unui furnizor aflat sub jurisdicţia României
să se conformeze normelor de interes public general şi va informa periodic, cu privire la
acţiunile întreprinse, autoritatea competentă din statul membru care a solicitat, în baza unei
cereri motivate, luarea unor măsuri, în ce priveşte furnizorul respectiv, al cărui serviciu
media audiovizual este orientat în întregime sau în cea mai mare parte către teritoriul
statului care a făcut solicitarea.
(2) În termen de 60 de zile de la primirea cererii prevăzute la alin. (1), Consiliul Național al Audiovizualului informează autoritatea competentă din statul membru solicitant şi Comisia Europeană cu privire la rezultatele obţinute şi, dacă este cazul, explică motivele pentru care nu a putut fi găsită o soluţie. Consiliul Național al Audiovizualului poate solicita Comitetului de contact, instituit potrivit art. 29 din Directiva 2010/13/UE din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), să analizeze cazul respectiv.
Art. 23
(1) În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (3) şi art. 22 alin. (1) Consiliul Național al Audiovizualului este autorizat să adopte măsuri corespunzătoare împotriva furnizorului de servicii media audiovizuale respectiv în cazul în care, în mod cumulativ:
a) apreciază că rezultatele obţinute prin aplicarea dispozițiilor art. 22 alin. (1) nu sunt satisfăcătoare;
b) există dovezi care arată că furnizorul de servicii media audiovizuale în cauză s-a stabilit în statul membru de jurisdicţie pentru a eluda normele mai stricte, în domeniul serviciilor media audiovizuale, care i s-ar aplica în cazul în care s-ar fi stabilit pe teritoriul României, cu condiţia ca dovezile respective să permită stabilirea în mod rezonabil a unei astfel de eludări, fără a fi nevoie să se demonstreze intenţia furnizorului de servicii media audiovizuale de a eluda respectivele norme mai stricte.
(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie necesare din punct de vedere obiectiv, aplicate nediscriminatoriu şi proporţionale cu obiectivele pe care le urmăresc şi pot fi luate numai în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) Consiliul Național al Audiovizualului a notificat Comisiei Europene şi autorităţii competente din statului membru în care este stabilit furnizorul de servicii media audiovizuale intenţia sa de a lua măsurile respective, prezentând totodată motivele pe care îşi întemeiază evaluarea;
b) Consiliul Național al Audiovizualului a respectat dreptul la apărare al furnizorului de servicii media audiovizuale în cauză şi, în special, a oferit furnizorului de servicii media audiovizuale respectiv posibilitatea de a-şi exprima opiniile cu privire la presupusa eludare şi la măsurile pe care intenţionează să le ia;
c) există avizul ERGA, potrivit dispozițiilor art. 30b alin. (3) din Directiva 2010/13/UE, cu privire la conformitatea măsurilor respective cu dreptul european, și în special cu privire la faptul că evaluările efectuate de către Consiliu Național al Audiovizualului în contextul măsurilor prevăzute la alin. (1) sunt corect fundamentate.
(3) În vederea facilitării emiterii de către ERGA a avizului menţionat la alin. (2) lit. c), Consiliul Național al Audiovizualului transmite toate informaţiile necesare, referitoare la cazul respectiv, dacă aceasta consideră că informaţiile deţinute nu sunt suficiente.”
8. După articolul 6 se introduce un articol nou, art. 61 cu următorul cuprins:
“Art. 61
(1) În domeniul serviciilor media audiovizuale este încurajată autoreglementarea, aceasta realizându-se prin intermediul unor coduri de conduită adoptate la nivel national, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor prezentei legi. Codurile de conduită se elaborează prin cooperare între furnizorii de servicii media audiovizuale, furnizorii de servicii de platformă de partajare a materialelor video sau de organizaţiile care îi reprezintă şi reprezentanţii celorlalte sectoare interesate.
(2) Codurile elaborate în temeiul alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să fie concepute astfel încât să fie acceptate de principalele părţi interesate;
b) să stabilescă în mod clar şi neechivoc obiectivele pe care le urmăresc;
c) să prevădă dispoziţii privind monitorizarea şi evaluarea în mod regulat, transparent şi independent a îndeplinirii obiectivelor pe care le vizează;
d) să cuprindă dispoziţii privind asigurarea efectivă a respectării normelor impuse, inclusiv sancţiuni eficiente;
e) să aibă drept scop reducerea în mod efectiv a expunerii minorilor la comunicările comerciale audiovizuale având ca obiect băuturile alcoolice, precum și produsele alimentare şi băuturile care conţin substanţe nutritive şi substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic, în special grăsimi, acizi graşi trans, sare sau sodiu şi zaharuri, al căror consum excesiv nu este recomandat în regimul alimentar global. Astfel de comunicări comerciale audiovizuale nu trebuie să scoată în evidenţă calitatea pozitivă a aspectelor nutriţionale ale unor astfel de produse alimentare şi băuturi.
(3) Consiliul Național al Audiovizualului poate impune furnizorilor de servicii media audiovizuale să respecte norme mai detaliate sau mai stricte, conforme cu dreptul european, inclusiv în cazul în care un cod de conduită sau anumite părţi din acesta s-au dovedit a nu fi suficient de eficiente. Consiliul Național al Audiovizualului va raporta aceste norme Comisiei Europene, fără întârzieri nejustificate.
(4) Normele mai stricte instituite la nivel național conform prevederilor alin.(3) trebuie să fie necesare, justificate și proporționale din perspectiva obiectivului de interes public general urmărit.
(5) Normele, procedurile și condițiile restrictive aplicate serviciilor media audiovizuale sunt aceleași atât pentru serviciile liniare cât și pentru cele neliniare.”
9. La articolul 10 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Consiliul este autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale şi îşi exercită competenţele în mod imparţial şi transparent, în temeiul prezentei legi și al dreptului Uniunii Europene, fără a solicita sau accepta instrucţiuni din partea niciunei alte instituţii sau entităţi, în îndeplinirea sarcinilor care îi revin.. Colaborarea cu organisme de autoreglementare, desfăşurată în baza unor acorduri sau parteneriate nu constituie solicitare sau acceptare de instrucţiuni.”
10. La articolul 10 alineatul (3) litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:
”i) creşterea nivelului de sensibilizare a opiniei publice în legătură cu utilizarea serviciilor media audiovizuale, prin dezvoltarea şi promovarea educaţiei pentru media la nivelul tuturor categoriilor sociale, inclusiv prin intermediul sau în parteneriat cu Ministerului Educaţiei;”
11. La articolul 10 alineatul (3) după litera l) se introduc trei noi litere, lit. m) - o), cu următorul cuprins:
“m) schimbul de informaţii, de experienţă şi de bune practici, cu autoritățile competente din statele membre şi Comisia Europeană, în cadrul Comitetului de contact şi în cadrul ERGA, cu privire la procedura de restricţionare a serviciilor media audiovizuale, precum şi menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu organismele şi forurile internaţionale şi cu autorităţile de reglementare din statele membre al Uniunii Europene şi participarea la evenimentele organizate de acestea;
n) încurajarea furnizorilor de servicii media audiovizuale să elaboreze planuri de acţiune privind accesibilitatea în vederea îmbunătăţirii continue şi treptate a accesibilităţii serviciilor lor pentru persoanele cu dizabilităţi, pe care să le comunice către Consiliu;
o) schimbul de informaţii, de experienţă şi de bune practici, cu Comisia Europeană şi autorităţile similare din alte state, în ceea ce priveşte aplicarea cadrului de reglementare privind serviciile media audiovizuale, inclusiv cu privire la accesibilitate şi la competenţele în domeniul audiovizual.”
12. La articolul 10 după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alin. (31), cu următorul cuprins:
“(31) Până la data de 19 decembrie 2022 şi, ulterior, o dată la trei ani, Consiliul înaintează Comisiei Europene un raport cu privire la punerea în aplicare a obligaţiei prevăzute la alin. (3) lit. i).”
13. La articolul 10 alineatul (6) al se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(6) Consiliul este obligat să sesizeze autorităţile competente cu privire la apariţia sau existenţa unor practici restrictive de concurenţă, a abuzului de poziţie dominantă sau a concentrărilor economice supuse controlului Consiliului Concurenței, precum şi cu privire la orice alte încălcări ale prevederilor legale care nu intră în competenţa sa, cum ar fi practicile incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii, încălcări ale prevederilor legale în domeniul protecției datelor personale, precum și ale drepturilor de autor și drepturilor conexe. Consiliul poate încheia cu autoritățile competente un protocol de colaborare prin care se vizează asigurarea schimbului de informații în vederea îmbunătățirii măsurilor de identificare și întreprinderii acțiunilor necesare respectării prevederilor prezentei legi.”
14. La articolul 10 după alineatul (6) se introduc opt noi alineate, alin. (7)-(14) cu următorul cuprins:
“(7) Consiliul informează Comisia Europeană, fără întârzieri nejustificate, cu privire la conflictele de jurisdicţie, care nu s-au putut rezolva printr-un acord valabil, dintre România şi un alt stat membru al Uniunii Europene. Deciziile Comisiei Europene în astfel de cazuri, cu privire la stabilirea jurisdicţiei, sunt obligatorii.
(8) Consiliul este autorizat să înfiinţeze şi să gestioneze un punct de contact online unic, uşor accesibil, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi disponibil publicului pentru furnizarea de informaţii şi primirea de plângeri cu privire la oricare dintre chestiunile legate de accesibilitatea serviciilor media audiovizuale.
(9) Consiliul raportează Comisiei Europene până la data de19 decembrie 2021 şi, ulterior, o dată la doi ani, cu privire la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (1), precum și cu privire la contribuțiile financiare impuse furnizorilor în temeiul art. 13 alin. (1) lit. h) şi h1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare.
(10) Consiliul informează autoritatea şi/sau organismul naţional de reglementare al statului membru al Uniunii Europene, când primeşte de la un furnizor de servicii media audiovizuale aflat în jurisdicţia României informaţii potrivit cărora acesta urmează să furnizeze un serviciu orientat în întregime sau în cea mai mare parte către publicul statului membru respectiv.
(11) Cererile venite din partea autorității competente și/sau organismului național de reglementare al unui stat membru al Uniunii Europene, privind activităţile unui furnizor de servicii media audiovizuale aflat în jurisdicţia României, care furnizează un serviciu ce vizează teritoriul statului membru respectiv, sunt soluţionate de către Consiliu în termen de cel mult 60 de zile de la primire. Consiliul este autorizat să solicite autorității și/sau organismului național de reglementare al statului membru care a formulat cererea, orice informaţii pe care le consideră utile în soluţionarea acesteia.(12) Până la data de19 decembrie 2022 şi, ulterior, o dată la trei ani, Consiliul înaintează
un raport Comisiei Europene cu privire la punerea în aplicare a prevederilor art. 411 alin. (1).
(13) Raportul menţionat la alin. (12) se publică pe pagina de internet a Consiliului.
(14) Consiliul furnizează Comisiei Europene sau autorităţii de reglementare din alt stat, informaţiile solicitate de aceasta, privind aspecte legate de domeniul gestionat de acesta.”
15. La articolul 15 alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(8) Deciziile Consiliului având caracter individual se comunică celor interesaţi şi intră în vigoare de la data comunicării, dacă nu se prevede altfel, şi pot fi contestate la instanța competentă.”
16. La articolul 16 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Activitatea Consiliului este finanţată de la bugetul de stat, astfel încât să asigure respectarea prevederilor prezentei legi, îndeplinirea funcţiilor în mod eficace, pentru a contribui la activitatea ERGA şi a-şi îndeplini obligaţiile asumate în calitate de membru permanent în organismele internaţionale comune ale autoriţăţilor de reglementare în domeniul audiovizualului. Bugetul aprobat al Consiliului se publică pe pagina de internet a Consiliului.”
17. La articolul 20 după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41, cu
următorul cuprins:
“(41) În cazul menţionat la alin. (4), hotărârea Parlamentului de respingere a raportului anual de activitate, se motivează în mod corespunzător, se notifică persoanei vizate şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
18. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 23
(1) Furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere, aflaţi sub jurisdicţia României, au obligaţia să aloce, în cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere, cel puţin 30 % din cataloagele lor operelor europene, precum şi să asigure promovarea acestor opere.
Procentul de 30% se calculează pe baza titlurilor din catalogul de servicii, în cazul serialelor de televiziune, sezonul fiind echivalentul unui titlu. Promovarea se poate realiza prin facilitarea accesului la aceste opere, printr-o secţiune dedicată operelor europene care să fie accesibilă de la pagina de pornire a serviciului, posibilitatea căutării de opere europene în instrumentul de căutare disponibil în cadrul respectivului serviciu, utilizarea de opere europene în campanii ale respectivului serviciu sau asigurarea unui procentaj minim de opere europene promovate din catalogul respectivului serviciu, utilizarea bannerelor sau a unor instrumente similare.
(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere cu o cifră de afaceri sub 2 milioane de euro, aferentă furnizării de servicii media audiovizuale sau cu un nivel de audienţă mai mic de 1%,
(3) În cazul în care un furnizor de servicii media audiovizuale nu furnizează un serviciu media audiovizual la cerere pentru o anumită perioadă de timp, respectarea obligaţiei impuse în temeiul alin. (1) se evaluează în raport de timpul efectiv de furnizare a serviciului respectiv.”
19. La articolul 28 alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(5) Difuzarea programelor pentru copii poate fi întreruptă de publicitate televizată o singură dată în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute, cu condiţia ca durata prevăzută a programului să depăşească 30 de minute.
(6) Este interzisă difuzarea de teleshopping, în timpul programelor pentru copii, precum şi inserarea de publicitate televizată sau de teleshopping în timpul difuzării oficierii unui serviciu religios.”
20. Articolul 29 se modifică şi vA avea următorul cuprins:
„Art. 29
(1) Comunicarile comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
a) sa poata fi usor identificate ca atare, comunicarile audiovizuale cu continut comercial
mascat fiind interzise;
b) sa nu faca uz de tehnici subliminale;
c) să respecte demnitatea umană;
d) să nu includă şi să nu promoveze acte de discriminare bazată pe criteriu de sex, origine
rasială sau etnică, naţionalitate, religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă sau orientare
sexuală;
e) sa nu aduca ofensa convingerilor religioase sau politice ale telespectatorilor si
radioascultatorilor;
f) sa nu stimuleze comportamente daunatoare sanatatii sau sigurantei populatiei;
g) să nu stimuleze comportamente care dăunează în mod grav protecţiei mediului;”
h) sa nu stimuleze comportamente indecente sau imorale;
i) sa nu promoveze, direct sau indirect, practici oculte.
(2) Comunicarile comerciale audiovizuale trebuie sa nu provoace nicio dauna morala, fizica
sau mentala minorilor si, în special:
a) să nu instige în mod direct minorii să cumpere sau să închirieze un produs sau serviciu,
prin exploatarea lipsei de experienţă ori a credulităţii acestora;
b) sa nu încurajeze în mod direct minorii sa îsi convinga parintii sau pe alte persoane sa
cumpere bunurile ori serviciile care fac obiectul publicitatii;
c) sa nu exploateze încrederea speciala pe care minorii o au în parinti, profesori sau alte
persoane;
d) sa nu prezinte în mod nejustificat minori în situatii periculoase.
(3) Comunicarile comerciale audiovizuale cu continut comercial mascat sunt interzise.
(4) Comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi alcoolice în cadrul serviciilor
media audiovizuale la cerere, cu excepţia sponsorizării şi a plasării de produse, trebuie să
respecte criteriile prevăzute la art. 32.
(5) Comunicarile comerciale audiovizuale pentru bauturi alcoolice nu pot încuraja consumul
excesiv al bauturilor respective si nu pot viza în mod special minorii,
(6) Orice formă de comunicare comercială audiovizuală pentru ţigări şi alte produse din
tutun, inclusiv pentru ţigarete electronice şi flacoane de reumplere este interzisă.
(7) Comunicările comerciale audiovizuale având ca obiect medicamente sau tratamente
medicale, disponibile în România numai pe bază de prescripţie medicală sunt interzise.
(8) Comunicarile comerciale audiovizuale care aduc atingere intereselor legale ale
consumatorilor sunt interzise.
(9) Furnizorii de servicii media audiovizuale sunt încurajaţi să dezvolte coduri de conduită
privind comunicările comerciale audiovizuale, cu respectarea cerinţelor prevăzute la art.
61, care să aibă ca scopuri principale cel puţin următoarele reducerea în mod efectiv a
expunerii minorilor la comunicările comerciale audiovizuale având ca obiect băuturile
alcoolice, precum și produsele alimentare şi băuturile care conţin substanţe nutritive şi
substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic, în special grăsimi, acizi graşi trans, sare sau
sodiu şi zaharuri, al căror consum excesiv nu este recomandat în regimul alimentar global.
Astfel de comunicări comerciale audiovizuale nu trebuie să scoată în evidenţă calitatea
pozitivă a aspectelor nutriţionale ale unor astfel de produse alimentare şi băuturi.”
22. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 31
(1) Pentru programele produse ulterior datei de 19 decembrie 2009, plasarea de produse este
permisă în cadrul serviciilor media audiovizuale, cu excepţia programelor de ştiri şi de
actualităţi, a programelor dedicate consumatorilor, a programelor religioase şi a programelor
pentru copii.
(2) Programele dedicate consumatorilor, prevăzute la alin. (1) sunt programe care oferă
consiliere publicului sau care conţin evaluări privind achiziţionarea de produse şi servicii.
(3) Programele produse dupa 19 decembrie 2009 care conţin plasări de produse trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) conţinutul şi organizarea în cadrul unei grile, în cazul transmisiilor de televiziune, sau în
cadrul unui catalog, în cazul serviciilor media audiovizuale la cerere, nu sunt în nicio
circumstanţă influenţate într-un mod care să afecteze responsabilitatea şi independenţa
editorială a furnizorului de servicii media audiovizuale;
b) nu încurajează în mod direct cumpărarea sau închirierea de bunuri sau servicii, mai ales
prin trimiteri exprese cu caracter promoţional la bunurile sau serviciile respective;
c) nu pun în evidenţă, în mod nejustificat, produsul în cauză;
d) trebuie să cuprindă informaţii clare privind produsele, fiind identificate corespunzător atât
la început, cât şi la sfârşit, precum şi la reluarea după o pauză publicitară, astfel încât să se
evite orice confuzie din partea publicului.
(4) Consiliul poate aproba, prin decizie, condiţiile în care se poate deroga de la condiţiile
prevăzute la alin. (3) lit. d), cu excepţia programelor produse sau comandate de către un
furnizor de servicii media audiovizuale sau de către o societate afiliată furnizorului respectiv.
(5) În cadrul programelor produse dupa 19 decembrie 2009 se interzice plasarea de
produse precum:
9
a) ţigări şi alte produse din tutun, precum şi pentru ţigarete electronice şi flacoane de
reumplere sau produse ale operatorilor economici al căror obiect principal de activitate îl
constituie fabricarea sau vânzarea produselor respective;
b) medicamente sau tratamente medicale specifice care sunt disponibile numai pe bază de
prescripţie medicală.”
23. La articolul 34 alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(2) Sponsorizarea serviciilor sau programelor media audiovizuale de către persoane fizice
sau juridice a căror activitate principală este fabricarea sau comercializarea de ţigări şi de
alte produse din tutun, precum şi de ţigarete electronice şi de flacoane de reumplere este
interzisă.

(4) Sponsorizarea programelor de ştiri şi de actualităţi este interzisă.”
24. La articolul 34 după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu
următorul conţinut :
„(5) Prezentarea unei sigle de sponsorizare în timpul programelor pentru copii, al
documentarelor şi al programelor religioase este interzisă.„
25. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 35
(1) Proporția de spoturi publicitare televizate și de spoturi de teleshopping cuprinsă în
intervalul orar 6.00-24.00 nu poate depăși 20 % din intervalul respectiv.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică în cazul:
a) anunţurilor făcute de radiodifuzor în legătură cu propriile programe şi cu produsele
auxiliare derivate direct din aceste programe sau în legătură cu programele şi serviciile
media audiovizuale ale altor entităţi care aparţin aceluiaşi grup de radiodifuziune;
b) anunţurilor de sponsorizare;
c) plasărilor de produse;
d) cadrelor neutre cuprinse între conţinutul editorial şi spoturile de publicitate televizată sau
de teleshopping, precum şi între spoturile individuale.”
26. La articolul 39 alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(1) Este interzisă difuzarea, în cadrul serviciilor media audiovizuale furnizate de către
furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi în jurisdicţia României, de programe care pot
afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor, în special programele care conţin
pornografie sau violenţă nejustificată.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se pot difuza programe care pot afecta
dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor, numai dacă, prin alegerea intervalului
orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură
faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile
respective.”
27. La articolul 39, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu
următorul cuprins:
“(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3) este permisă utilizarea autoreglementării, în
condiţiile prevăzute la art. 61
.”
28. Articolul 391 se modifică si va avea următorul cuprins:
10
“Art. 391
(1) În cadrul serviciilor media audiovizuale, programele care ar putea afecta dezvoltarea
fizică, mintală sau morală a minorilor, pot fi puse la dispoziţie dacă s-au luat toate măsurile
necesare astfel ca minorii să nu poată vedea ori auzi, în mod normal, conţinutul difuzat.
Restricţionarea accesului trebuie să fie proporțională cu potențialele efecte negative ale
unui program și se poate realiza prin selectarea orei de difuzare, prin instrumente de
verificare a vârstei sau alte măsuri tehnice. Programele care conţin pornografie sau violenţă
nejustificată fac obiectul celor mai stricte măsuri.
(2) Se interzice prelucrarea în scopuri comerciale, cum ar fi marketingul direct, crearea de
profiluri şi publicitatea orientată în funcţie de comportament a datelor cu caracter personal
ale minorilor colectate sau altfel generate de furnizorii de servicii media audiovizuale în
aplicarea alin. (1).”
29. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 40
(1) Serviciile media audiovizuale prestate de furnizorii aflați în jurisdicția României nu
trebuie să conțină:
a) incitări la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui
grup, bazate pe considerente precum sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială,
caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură,
apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilități, vârstă, orientare sexuală
sau boală cronică necontagioasă;
b) instigări publice la săvârșirea de infracțiuni de terorism, astfel cum sunt prevăzute de
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) Măsurile luate de Consiliu în aplicarea alin. (1) trebuie să fie necesare și proporționale
și să respecte drepturile și principiile prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii
Europene.”
30. Titlul Capitolului III4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“CAPITOLUL III4
: Accesibilizarea serviciilor media audiovizuale pentru persoanele cu
dizabilităţi”
31. După articolul 41 se introduce un nou articol, art. 411
, ca parte a Capitolului III4
,
cu următorul cuprins:
“Art. 411
(1) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure, treptat şi continuu,
accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile prestate sau furnizate, prin intermediul unor
măsuri efective, care vor include, fără a se limita la acestea, limbajul semnelor, subtitrarea
pentru persoanele cu deficiențe de auz, subtitrările vorbite și descrierea audio.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să prezinte Consiliului un raport
anual, cu privire la punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1). Raportul se publică
pe pagina de internet a furnizorului respectiv.
(3) Furnizorii de servicii media audiovizuale comunică Consiliului orice plan de acţiune
cuprinzând măsuri privind accesibilitatea serviciilor lor pentru persoanele cu dizabilităţi.”
32. La articolul 421 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Persoanele cu dizabilităţi au dreptul de acces la serviciile media audiovizuale, în
funcţie de posibilităţile tehnologice.„

33. La articolul 421 după alineatul (5) se introduc cinci noi alineate, alin. (6)-(10), cu
următorul cuprins:
“(6) Informaţiile de urgenţă, inclusiv comunicările şi anunţurile publice transmise în situaţia
unor dezastre naturale, care se publică prin intermediul serviciilor media audiovizuale, sunt
furnizate într-un mod accesibil pentru persoanele cu dizabilităţi.
(7) Furnizorii de servicii media audiovizuale vor asigura vizibilitatea corespunzătoare pentru
următoarele categorii de conținut, considerate de interes general:
a) anunţurile oficiale ale instituţiilor și autorităților publice, în cadrul unor acţiuni de alertă,
avertizare şi informare a publicului derulate în condiţiile legii, cu condiţia ca aceste anunţuri
să nu promoveze propria imagine a instituţiei sau autorității respective;
b) informaţii şi comunicate oficiale ale autorităţilor publice cu privire la dezastre, starea de
urgenţă, starea de război, starea de asediu, starea de necesitate sau starea de alertă ori
alte situaţii asemănătoare reglementate prin legi speciale.
(8) Serviciile media audiovizuale prestate de furnizorii de servicii nu pot face obiectul
inserărilor în scopuri comerciale sau al modificărilor fără acordul explicit al furnizorilor
acestora, cu următoarele excepții:
a) inserările inițiate sau autorizate exclusiv în scop privat de către utilizatorul serviciului,
cum ar fi inserările generate de serviciile destinate comunicărilor individuale;
b) elementele de control ale oricărei interfețe de utilizator necesare pentru funcționarea
dispozitivului sau pentru navigarea în cadrul programului, ca de exemplu indicatorii de
volum, funcțiile de căutare, meniurile de navigare sau listele de canale;
c) inserările legitime, cum ar fi inserările de tip informații de avertizare, informații de interes
public general, subtitrări sau comunicări comerciale oferite de furnizorul de servicii media
audiovizuale;
d) tehnicile de compresie a datelor prin care se reduce dimensiunea fișierului de date și
alte tehnici de adaptare a unui serviciu la mijloacele de distribuție, cum ar fi rezoluția și
codificarea, fără să aducă nicio modificare conținutului.
(9) Mecanismele complete ale măsurilor de implementare vor fi stabilite de Consiliu,
asigurând proporționalitatea măsurilor de protejare a intereselor legitime ale utilizatorilor
cu cele de protejare a intereselor legitime ale furnizorilor de servicii media audiovizuale.
(10) Timpul de emisie alocat anunţurilor prezentate de radiodifuzor sau de grupul de
radiodifuziune din care acesta face parte, în legătură cu propriile sale programe şi cu
produse auxiliare derivate direct din respectivele programe, sau consacrat anunţurilor din
partea serviciilor publice şi solicitărilor de ajutor umanitar, difuzate gratuit, cu excepţia
cheltuielilor suportate pentru transmiterea unor astfel de solicitări, nu se include în timpul
de emisie maxim care poate fi alocat publicităţii televizate şi teleshoppingului.”

34. După Capitolul III5 ”Protecția victimelor violenței domestice”,se introduce un nou
capitol, Capitolul III6
: Dispoziţii aplicabile serviciilor de platformă de partajare a
materialelor video, cuprinzând şase noi articole, respectiv art. 425
-4210, cu următorul
cuprins:
“ Capitolul III6 Dispoziţii aplicabile serviciilor de platformă de partajare a materialelor
video
Art. 425
(1) Furnizorii de servicii de platformă de partajare a materialelor video stabiliţi în România,
în sensul art. 1 pct. 4 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu
modificările ulterioare, sunt consideraţi sub jurisdicţia României.
(2) Canalele sau orice alt serviciu audiovizual aflat sub responsabilitatea editorială a unui
furnizor de servicii media audiovizuale pot constitui, în sine, servicii mass-media
audiovizuale, chiar dacă acestea sunt oferite printr-o platformă de partajare a materialelor
video. În astfel de cazuri, jurisdicţia se poate stabili conform art. 2 alin. (21) – (4) din
prezenta lege.
(3) Un furnizor de platformă de partajare a materialelor video, care nu se află sub jurisdicţia
României, conform prevederilor alin. (1), este considerat a fi sub jurisdicţia statului în care,
respectivul furnizor:
a) are o societate-mamă sau o filială care este stabilită pe teritoriul statului respectiv;
b) face parte dintr-un grup şi o altă societate din grupul respectiv este stabilită pe teritoriul
statului respectiv.
(4) În cuprinsul alin. (3) următorii termeni reprezintă:
a) societate-mamă - persoană juridică care controlează una sau mai multe filiale;
b) filială - persoană juridică controlată de o „societate-mamă„;în cazul în care există mai multe
filiale şi fiecare dintre acestea este stabilită într-un stat diferit, se consideră că furnizorul
platformei de partajare a materialelor video este stabilit în statul în care una dintre filiale şi-a
început pentru prima oară activitatea, cu condiţia să menţină o legătură stabilă şi efectivă cu
economia statului respectiv;
c) grup - societate-mamă, toate filialele acesteia şi toate celelalte persoane juridice care au
legături organice economice şi juridice cu acestea.
(5) În scopul aplicării alin. (3), în cazul în care societatea-mamă, filiala sau celelalte societăţi
din grup sunt fiecare stabilite în state diferite, se consideră că furnizorul platformei de partajare
a materialelor video este stabilit în statul în care este stabilită societatea sa mamă sau, în
absenţa unei astfel de stabiliri, se consideră că este stabilit în statul în care este stabilită filiala
sa sau, în absenţa unei astfel de stabiliri, în statul în care este stabilită cealaltă societate din
grup.
(6) În scopul stabilirii răspunderii civile, penale şi contravenţionale a furnizorilor de
platforme de partajare a materialelor video sunt aplicabile prevederile art. 3 și art.11 – 15
din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată, cu modificările ulterioare.
Art 426
(1) Consiliul întocmeşte, păstrează şi afişează pe pagina sa de internet o listă actualizată a
furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video stabiliţi sau consideraţi ca fiind
stabiliţi pe teritoriul României şi precizează criteriile care au stat la baza stabilirii jurisdicţiei,
conform prevederilor art. 425.
(2) Consiliul comunică Comisiei Europene lista menţionată la alin. (1), inclusiv orice
actualizări ale acesteia.
(3) Consiliul informează Comisia Europeană, fără întârzieri nejustificate, cu privire la
conflictele de jurisdicţie dintre România şi un alt stat membru al Uniunii Europen privind
furnizorii de platforme de partajare a materialelor video, care nu s-au putut rezolva prin
acordul părților .
Art 427
Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video au obligaţia să ia măsuri
corespunzătoare pentru a proteja:
a) minorii de programele, de materialele video generate de utilizatori şi de comunicările
comerciale audiovizuale care le pot afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală, în special
de programele care contin pornografie sau violenţă nejustificată, conform prevederilor art. 39
alin. (1);
b) publicul larg de programele, de materialele video generate de utilizatori şi de comunicările
comerciale audiovizuale care conţin incitări la violenţă sau la ură împotriva unui grup de
persoane ori a unui membru al unui grup, bazate pe motive precum sex, rasă, culoare, origine
etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de
altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilități, vârstă sau
orientare sexuală sau boală cronică necontagioasă;
c) publicul larg de programele, de materialele video generate de utilizatori şi de comunicările
comerciale audiovizuale având un conţinut a cărui difuzare constituie instigare publică la
săvârşirea de infracţiuni la Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului,
cu modificările și completările ulterioare, sau la Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi
combaterea pornografiei, republicată, ori infracţiuni de natură rasistă şi xenofobă.
Art 428
(1) Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video aflaţi în jurisdicţia României au
obligaţia să ia măsuri în vederea respectării prevederilor art. 29 alin. (1) și (2), atât cu privire
la comunicările comerciale audiovizuale care sunt promovate, comercializate sau organizate
de către respectivii furnizori, cât şi cu privire la comunicările comerciale audiovizuale care nu
sunt promovate, comercializate sau organizate de către aceştia, ţinând seama de controlul
limitat exercitat de platformele de partajare a materialelor video respective asupra acestor
comunicări comerciale audiovizuale.
(2) Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video au obligaţia să ia măsuri în
vederea informării, în mod clar a utilizatorilor, atunci când programele şi materialele video
generate de utilizatori conţin comunicări comerciale audiovizuale, cu condiţia ca aceste
comunicări să fie declarate, conform alin. (7) lit. c) sau dacă furnizorul are cunoştinţă de acest
lucru.
(3) În domeniul platformelor de partajare a materialelor video este încurajată utilizarea
autoreglementării prin intermediul codurilor de conduită, în vederea reducerii în mod efectiv a
expunerii copiilor la comunicările comerciale audiovizuale privind produse alimentare şi
băuturi care conţin substanţe nutritive şi substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic, în special
grăsimi, acizi graşi trans, sare sau sodiu şi zaharuri, al căror consum excesiv nu este
recomandat în regimul alimentar global.
(4) Codurilor de conduită, prevăzute la alin. (3), trebuie să dispună ca nicio comunicare
comercială audiovizuală să nu scoată în evidenţă calitatea pozitivă a aspectelor nutriţionale
ale produselor alimentare sau băuturilor precizate la alineatul respectiv.
(5) Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video sunt încurajaţi să facă schimb de
bune practici cu privire la codurile de conduită prevăzutela alin. (3).
(6) Măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt în sarcina tuturor furnizorilor de platforme de
partajare a materialelor video aflaţi în jurisdicţia României şi se stabilesc în funcţie de natura
conţinutului în cauză, de daunele pe care le poate cauza, de caracteristicile categoriei de
persoane care trebuie protejate, precum şi de drepturile şi interesele legitime aflate în joc,
inclusiv cele ale furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video şi ale utilizatorilor
care au creat şi/sau au încărcat conţinutul, precum şi de interesul public general, acestea
trebuind să fie fezabile şi proporţionale, ţinând seama de amploarea serviciului de platformă
de partajare a materialelor video şi de natura serviciului furnizat.
(7) În scopul protecţiei minorilor, furnizorii de platforme de partajare a materialelor video au
obligaţia să ia măsuri pentru controlul accesului la conţinut, astfel:
a) includerea şi aplicarea, în termenii şi condiţiile serviciilor de platformă de partajare a
materialelor video, a cerinţelor derivate din aplicarea prevederilor art. 427;
b) includerea şi aplicarea, în termenii şi condiţiile serviciilor de platformă de partajare a
materialelor video, a cerinţelor prevăzute la art. 29 alin. (1) și (2), privind comunicările
comerciale audiovizuale care nu sunt promovate, comercializate sau organizate de către
furnizorii de platforme de partajare a materialelor video;
c) includerea unei funcţionalităţi prin care utilizatorii care încarcă materiale video generate de
utilizatori să declare dacă astfel de materiale video conţin comunicări comerciale audiovizuale
în măsura în care aceştia au cunoştinţă de acest lucru sau în măsura în care se poate
presupune în mod rezonabil că aceştia au cunoştinţă de acest lucru;
d) instituirea şi utilizarea unor mecanisme transparente şi uşor de utilizat care să le permită
utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video să raporteze sau să semnaleze
respectivului furnizor al platformei de partajare a materialelor video conţinutul menţionat la
art. 427 care este furnizat pe platforma sa;
e) instituirea şi utilizarea unor sisteme prin intermediul cărora furnizorii de platforme de
partajare a materialelor video să le explice utilizatorilor acestor platforme care au fost efectele
raportării şi ale semnalării prevăzute la lit. d);
f) instituirea şi utilizarea unor sisteme care să permită verificarea vârstei utilizatorilor de
platforme de partajare a materialelor video în ceea ce priveşte conţinutul care poate afecta
dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor;
g) instituirea şi utilizarea unor sisteme uşor de utilizat care să le permită utilizatorilor de
platforme de partajare a materialelor video să clasifice conţinutul menţionat la art. 427
;
h) furnizarea unor sisteme de control parental aflate sub controlul utilizatorilor finali în ceea
ce priveşte conţinutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor;
i) instituirea şi utilizarea unor proceduri transparente, uşor de utilizat şi eficace de gestionare
şi soluţionare a plângerilor utilizatorilor către furnizorul de platforme de partajare a materialelor
video în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor prevăzutela literele (d)-(h);
j) instituirea unor măsuri şi instrumente eficace privind educaţia în domeniul mediei
audiovizuale şi sporirea gradului de informare a utilizatorilor cu privire la respectivele măsuri
şi instrumente.
(8) Datele cu caracter personal ale minorilor, colectate sau generate de către furnizorii de
platforme de partajare a materialelor video, prin orice modalitate, în baza aplicării prevederilor
de la alin. (7) lit. f) şi h), nu pot fi prelucrate în scopuri comerciale, cum ar fi marketingul direct,
crearea de profiluri şi publicitatea orientată în funcţie de comportament.
Art. 429
(1) În cazul în care conținutul unei platforme de partajare a materialelor video încalcă
dispozițiile art. 427 și 428 și nu sunt disponibile alte mijloace eficace pentru a interzice
încălcarea acestor dispoziții și pentru a evita riscul unor prejudicii grave aduse intereselor
colective ale publicului, Consiliul poate solicita:
a) furnizorilor de platformă de partajare a materialelor video să îndepărteze conținutul ilegal
sau să restricționeze accesul la acesta ori să afişeze un avertisment către utilizatori în
momentul accesării acestui conținut;
b) furnizorilor de servicii care oferă spaţiu de stocare pentru platformele de partajare a
materialelor video să înlăture, să dezactiveze sau să restricționeze accesul la o platformă de
partajare a materialelor video;
c) operatorilor de registre, care alocă nume de domeniu pentru platformele de partajare a
materialelor video, să elimine numele de domeniu al platformei de partajare a materialelor
video.
(2) Consiliul poate solicita furnizorilor de platformă de partajare a materialelor video luarea
măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) numai în baza unei decizii motivate. Decizia trebuie să
fie suficient de precisă și argumentată în mod corespunzător, astfel încât să permită
furnizorului să ia o decizie avizată în ceea ce privește acțiunile care trebuie întreprinse pentru
a da curs deciziei primite. Decizia poate fi atacată la instanța de contencios administrativ, în
condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.
(3) Consiliul poate solicita furnizorilor de servicii de stocare și operatoriilor de registre luarea
măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) în baza unei decizii motivate sau în baza unei
hotărâri judecătorești definitive.
(4) În activitatea de supraveghere şi control, Consiliul poate solicita Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în cazul registrului de domenii şi subdomenii în zona
.ro, transmiterea datelor sau a informaţiilor care pot conduce la identificarea persoanelor
care furnizează un serviciu media audiovizual, un serviciu de platformă de partajare a
materialelor video sau care încarcă și generează materiale video pe o platformă de partajare.
Datele solicitate sunt transmise fără întârziere Consiliului în conformitate cu prevederile legale
privind protecţia datelor cu caracter personal.
(5) Mecanismele complete ale măsurilor de implementare vor fi stabilite de Consiliu. Aceste
mecanisme ar trebui să fie ușor de accesat și de utilizat și să permită transmiterea notificărilor
prin mijloace electronice.
Art. 4210
(1) În scopul punerii în aplicare a măsurilor prevăzute la art. 427 și 428 alin. (6)–(8), Consiliul
încurajează utilizarea autoreglementării.
(2) Consiliul instituie prin decizii, mecanismele necesare pentru a evalua adecvarea măsurilor
prevăzute la art. 427 și 428 alin. (6)–(8), implementate de către furnizorii de platforme de
partajare a materialelor video.”
35. La articolul 48, literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“d) datele lor de contact, inclusiv adresa geografică, de e-mail sau site-ul web, care permit
contactarea lor rapidă și în mod direct și eficace;
...
g) precizarea că serviciul media audiovizual se află sub jurisdicția României și a datelor de
contact ale Consiliului, în calitate de organism de reglementare și de supraveghere
competent;”
36. La articolul 50 după alineatul (2) se introduce un nou alineat , alin. (3), cu următorul
cuprins:
„(3) Furnizarea unui serviciu de programe de radiodifuziune sau de televiziune prin orice tip
de rețele de comunicații electronice, cu excepția sistemelor digitale terestre, se poate face
numai în baza licenţei audiovizuale digitale și a acordurilor de retransmisie încheiate de
radiodifuzor cu proprietarii rețelelor de comunicații electronice.”
37. După articolul 74 se introduce un nou articol , art. 741 cu următorul cuprins:
“Art. 741
(1) În scopul păstrării evidenţei oficiale a furnizorilor de platformă de partajare a materialelor
video aflați sub jurisdicția României, orice persoană fizică sau juridică, care intenţionează să
furnizeze astfel de platforme are obligaţia să transmită Consiliului o notificare cu privire la
această intenţie, care trebuie să conţină cel puţin datele prevăzute la art. 48.
(2) Consiliul stabileşte prin decizie procedura de notificare şi actualizează pe pagina sa de
internet formularul-tip al notificării, cuprinzând informaţiile pe care orice persoană care
intenţionează să furnizeze platforme de partajare a materialelor video are obligaţia să le
comunice. Aceste informaţii sunt grupate în următoarele categorii:
a) date necesare identificării furnizorului şi comunicării eficiente cu acesta;
b) denumirea şi tipul platformei de partajare a materialelor video;
c) date de identificare a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice utilizate pentru
furnizarea platformei;
d) adresa paginii de internet şi/sau denumirea portalului de internet proprii platformei;
e) zona geografică de acces a utilizatorilor la serviciile platformei;
f) data estimativă a începerii activităţii, dar nu mai devreme de 10 zile de la data transmiterii
notificării.
(3) Persoana fizică sau juridică care a realizat notificarea în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi
(2) poate să furnizeze platforma de partajare a materialelor video pe care a indicat-o în
notificare.
(4) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (2) trebuie notificată Consiliului în termen
de 10 zile.”
38. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 75
(1) Recepţionarea şi retransmisia oricărui serviciu media audiovizual, furnizat legal de către
furnizori aflaţi sub jurisdicţia României sau sub jurisdicţia unui stat membru al Uniunii
Europene ori cu care România a încheiat un acord internaţional de liberă retransmisie în
domeniul audiovizualului, se efectuează în mod liber, în condiţiile legii.
(2) Un serviciu media audiovizual prestat de un furnizor de servicii media, aflat în jurisdicţia
altui stat membru, poate fi restricţionat provizoriu dacă, în mod expres, serios şi grav:
a) incită la violenţă sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui
grup pe considerente precum sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici
genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o
minoritate națională, avere, naștere, dizabilități, vârstă orientare sexuală sau boală cronică
necontagioasă;
b) instigă public la săvârşirea de infracţiuni de terorism sau aduce atingere ori prezintă un
risc serios şi grav de a aduce atingere securităţii sau sănătăţii publice, inclusiv securităţii
şi apărării naţionale.
(3) Aplicarea restricţionării în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) se poate dispune, prin
decizie a Consiliului, dacă sunt întrunite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) în cursul ultimelor 12 luni, furnizorul de servicii media audiovizuale a fost, de cel puţin
două ori, autorul unuia sau mai multora dintre comportamentele descrise la alin. (2) lit. a)
şi b);
b) Consiliul a notificat în scris furnizorului de servicii media, precum şi statului membru care
are jurisdicţie asupra furnizorului respectiv şi Comisiei Europene presupusele încălcări şi
măsurile proporţionale pe care intenţionează să le ia în cazul în care orice astfel de
încălcare se repetă;
c) Consiliul a respectat dreptul la apărare al furnizorului de servicii media audiovizuale şi,
în special, a oferit furnizorului respectiv posibilitatea de a-şi exprima opiniile cu privire la
presupusele încălcări;
d) consultările Consiliului cu statul membru care are jurisdicţie asupra furnizorului de
servicii media audiovizuale şi cu Comisia Europeană nu au condus la o soluţionare amiabilă
în termen de 30 de zile de la primirea de către Comisia Europeană a notificării prevăzute
la lit. b).
(4) Aplicarea restricţionării în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) se poate dispune, prin
decizie a Consiliului, dacă sunt întrunite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) în cursul ultimelor 12 luni, comportamentul menţionat la alin. (2) lit. b) a mai avut loc cel
puţin încă o dată;
b) Consiliul a notificat în scris furnizorului de servicii media audiovizuale, precum şi statului
membru care are jurisdicţie asupra furnizorului respectiv şi Comisiei Europene presupusele
încălcări şi măsurile proporţionale pe care intenţionează să le ia în cazul în care orice astfel
de încălcare se repetă;
c) Consiliul a respectat dreptul la apărare al furnizorului de servicii media audiovizuale şi,
în special, a oferit furnizorului respectiv posibilitatea de a-şi exprima opiniile cu privire la
presupusele încălcări.
(5) Aplicarea restricţionărilor prevăzute la alin. (2) se realizează doar pentru teritoriul
României, fără a aduce atingere aplicării oricărei alte proceduri, căi de atac sau sancţiuni
care vizează încălcările în cauză în statul membru în a cărui jurisdicţie se află respectivul
furnizor de servicii media audiovizuale.
(6) În cazuri urgente, în cel mult 30 de zile de la presupusa încălcare, Consiliul poate
dispune restricţionarea prevăzută la alin. (2) lit. b), chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b). Consiliul notifică în cel mai scurt timp posibil Comisiei
Europene şi statului membru în a cărui jurisdicţie se află furnizorul de servicii media
audiovizuale, măsurile luate, indicând motivele pentru care consideră că există urgenţă.
(7) În cazul în care Comisia Europeana ajunge la concluzia ca măsurile sunt incompatibile
cu dreptul european, Consiliul dispune sistarea măsurilor preconizate sau încetarea de
urgenţa a aplicării acestora.”
39. Articolul 751 se abrogă.

40. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 82
(1) Distribuitorii de servicii care furnizează reţele şi servicii de comunicaţii electronice
folosite pentru difuzarea către public a canalelor de televiziune şi a posturilor de radio, aflaţi
în jurisdicţia României, pot fi obligaţi, prin decizie a Consiliului, să transmită anumite canale
de televiziune, posturi de radio şi/sau unele servicii complementare asociate, în special
servicii de accesibilitate care asigură un acces corespunzător al utilizatorilor cu dizabilităţi,
precum şi date care permit furnizarea de servicii de televiziune conectată şi de grile
electronice de programe.
(2) Obligaţiile de difuzare prevăzute la alin. (1) se impun doar dacă:
a) un număr semnificativ de utilizatori finali ai acestor reţele şi servicii le folosesc ca
mijloace principale de recepţie a emisiei posturilor de radio şi a canalelor de televiziune;
b) sunt justificate în mod obiectiv, proporționale și transparente și contribuie la stimularea
investițiilor eficiente în infrastructură.
(3) Consiliul are obligaţia revizuirii obligaţiilor impuse potrivit alin. (1) la fiecare 5 ani.
(4) Impunerea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) se face fără plata vreunei remuneraţii.”
41. La articolul 91 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Constituie contravenţie nerespectarea de către furnizorii sau distribuitorii de servicii a
dispoziţiilor prevăzute la art. 2 alin. (6), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 261 alin. (1),
art. 31 alin. (1), (3), (4) şi (5), art. 39 alin. (1), art. 391
, art. 411 alin. (1) şi (2), art. 421 alin. (6),
art. 427
, art. 428 şi art. 48, precum şi ale deciziilor având caracter normativ emise de Consiliu.”
42. La articolul 97 după alineatul (3) se introduce un nou alineat , alin. (4), cu următorul
cuprins:
“(4) În caz de conflict între prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic,
republicată şi prevederile Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în
absenţa unor dispoziţii contrare din Legea audiovizualului, se vor aplica prevederile acesteia
din urmă.”
43. Mențiunea privind transpunerea normelor europene se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu
putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de
servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, Nr 95 din data de 15 aprilie 2010.

Prezenta lege transpune prevederile Directivei (UE) 1808/ 2018 a Parlamentului European și
a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2010/13/UE privind
coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative
în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale
(Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluţia realităţilor pieţei,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Seria L,Nr. 303 din data de 28 noiembrie
2018.”

Art. II. Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse
prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.

Art. III. Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 328/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se
completează, după cum urmează:
1. La articolul 13, alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“h) colectarea lunară a unei contribuţii de 3% din preţul operelor audiovizuale descărcate
contra cost prin intermediul serviciilor de transmisie de date, inclusiv prin internet sau
telefonie, prin furnizori de servicii media audiovizuale la cerere, obligaţia prezentării
documentelor care certifică sumele încasate, precum şi obligaţia de plată a contribuţiei
revenind persoanelor juridice care realizează aceste venituri;”
2. La articolul 13, alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă , lit.h¹), care va
avea următorul cuprins:
„h¹) 4% din veniturile obținute din tranzacții unice sau sub formă de abonament, de
către furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere, pentru vizionarea de opere
audiovizuale prin intermediul serviciilor de transmisie de date prin internet sau telefonie. ;”
3. La articolul 13, după alineatul (1) se introduc două noi alineate , alin. (1¹) și alin.(1²),
care vor avea următorul cuprins:
„(1¹) În cazul furnizorilor prevăzuți la alin.(1) lit. h1), cu sediul în alt stat membru al Uniunii
Europene, veniturile asupra cărora se impune contribuția sunt cele obținute pe teritoriul
României.
(1²) Prevederile alin.(1) lit. h) şi h1) nu se aplică furnizorilor ale căror venituri, pe ultimul an
fiscal, nu au depăşit echivalentul în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a
României, al sumei de 65.000 de euro sau al căror nivel de audienţă este sub 1%, raportat
la numărul de abonați la nivel național, la serviciile de transmisie de date care asigură accesul
la internet în bandă largă.”
4. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 14 Operatorii economici sunt obligaţi să declare şi să vireze Centrului Naţional al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-e), h) şi h1) până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, precum şi să depună lista contractelor încheiate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c), cu menţionarea valorii acestora.”
5. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate , alin. (21) și alin. (2²), care vor avea următorul cuprins:
„(21) Furnizorii prevăzuți la art.13 alin. (1) lit. H
1), pot opta pentru finanțarea directă a unei producții cinematografice, cu până la 30% din suma datorată la Fondul Cinematografic, la solicitarea producătorilor de film și după notificarea prealabilă adresată Centrului Național al Cinematografiei.
(2²) Pot face obiectul finanțării directe, conform prevederilor alin. (21) și proiecte declarate câștigătoare la concursul de selecție de proiecte cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru producția de filme și pentru dezvoltare de proiecte cinematografice.”
6.Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 13 alin. (2) şi (3) din Directiva 2010/13/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor
dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre
cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, Nr. 95 din data de 15
aprilie 2010, astfel cum au fost acestea modificate prin art. 1 pct. 18 din Directiva (UE)
2018/1808 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare
a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere
de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii
mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere
evoluţia realităţilor pieţei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, Nr. 303
din data de 28 noiembrie 2018.”

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din .......................... cu
respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din .......................... cu respectarea
prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI


Dacă tot ați ajuns aiciAbonamentele vă oferă acces la News Alerts pe e-mail, Anuarul gratuit online, și zilnic la REVISTA PRESEI, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știrile la liber, accesibile și pentru cei cu mai puține mijloace materiale interesați de comunicații, audiovizual și cinematografie. Dacă aceia dintre Dvs. care citesc știrile noastre și găsesc un folos în ele ne-ar ajuta, existența noastră nu ar mai fi pusă sub semnul nesiguranței zilei de mâine. Abonament click aici
Revista MEDIA EXPRES ediția curentă
Gratuit online, doar un click: Most recent issue of monthly Media Expres 1st Cover


Anuarul MEDIA EXPRES cu ediția 2023-2024 este online!
Gratuit online, doar un click: Latest issue Media Expres YEARBOOK 1st Cover
Abonamentele la știrile MEDIA EXPRES va oferă acces la Alerta Știri! pe e-mail, Anuarul Media Expres și zilnic la REVISTA PRESEI, cu ultimele știri media, tv și comunicații, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știri verificate, la liber, pentru toți cei interesați de programe TV, radio, conținut online, cablu, comunicații, audiovizual și film (cinematografie). Noi ținem în arhivă istoria audiovizualului. Click aici pentru prima nostră știre online, când foarte puține dintre marile ziare și reviste nici nu se gândeau la versiuni digitale și la prezența pe web.

Pentru abonamente click aici
© 2001 -  Media Expres SRL