×


Autorităţi -- Data și ora publicării: 25.05.2022 19:42:21

Licitația pentru măsurarea audiențelor conținutului audiovizual TV și online se va încheia la 11 ianuarie 2023București (MEDIA EXPRES) / 25 mai 2022 / Scrisorile de intenție pentru participarea la licitația pentru măsurarea audiențelor TV în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2027 se pot depune la CNA pînă la data de 12 iunie 2022, agenții economici care îndeplinesc criteriile de participare urmând să afle rezultatul licitației la 11 ianuarie 2023, potrivit anunțului cu privire la desfășurarea procedurii de licitație pentru desemnarea furnizorului serviciului de măsurare, monitorizare și raportare de date cu privire la servicii media audiovizuale accesibile pe teritoriul României, publicat pe site-ul CNA miercuri, 25 mai.

Anunțul cu privire la desfășurarea procedurii de licitație a fost publicat și pe pagina web a Asociației Române pentru Măsurarea Audiențelor (www.arma.org.ro), pe pagina web a International Advertising Association - Romanian Chapter (www.iaa.ro) și pe pagina web a The International Association of Joint Industry Committees for Media Research (www.ijic.org).

Anunțul include Criteriile de calificare pentru a participa la licitaţie, printre care o cifră de afaceri minimă anuală de 2 milioane de euro și un nivel de lichiditate anuală în cuantum de 5% din profit, dar și transparența totală a acționariatului.

Potrivit legislației audiovizualului, organizatorul procedurii de licitație este o comisie constituită în baza art. 45 alin. 2 Legea 504/2002, formată din 5 reprezentanți ai radiodifuzorilor, 5 reprezentanți ai agențiilor de publicitate și 5 reprezentanți ai Consiliului Național al Audiovizualului.

Procedură de licitație este privată, se supune dispozițiilor dreptului comun, contractul care se va încheia ca urmare a licitației este un contract privat, plătit din fonduri private și supus dispozițiilor dreptului comun, se arată în anunțul comisiei de organizare a licitației.

Obiectivul licitației este desemnarea agentului economic specializat, care să furnizeze, în conformitate cu standardele și uzanțele internaționale, servicii de măsurare cantitativă a serviciilor media audiovizuale accesibile pe teritoriul României și care pot face obiectul unei astfel de măsurători (denumit în continuare „Serviciul”).

Comisia trebuie să identifice agentul economic care va furniza combinația optimă de:
• date de audiență valide şi de încredere (auditabile)
• monitorizare de înaltă acurateţe
• cel mai bun raport calitate - preț.

Anunțul include și o "Scurtă descriere a Serviciului":

- Perioada de furnizare a Serviciului: 01.01.2024 – 31.12.2027.
- Perioada de pregătire în vederea furnizării Serviciului în perioada menționată mai sus: februarie 2023 – decembrie 2023. În perioada de pregătire trebuie realizate activitățile de cercetare de calibrare inițială, construire eșantion, setup serviciu de monitorizare, raportare date de test.
- Furnizare date de test: de la 01.10 – 31.12.2023.

Serviciul se va baza pe o cercetare de piață realizată pe bază de eșantion de
gospodării reprezentativ la nivel național. Reprezentativitatea va fi asigurată atît la nivel de gospodării cît și la nivel de indivizi. Cercetarea se realizează prin culegerea datelor din eșantion cu ajutorul mijloacelor electronice, metodologie denumită generic „măsurare cu peoplemeter”.

Eșantionul trebuie să aibă cel puțin 1.300 de gospodării raportate zilnic.

Serviciul care va fi furnizat va avea următoarele componente:
(i) Cercetarea de calibrare
(ii) Măsurarea audienței serviciilor media audiovizuale care sînt accesibile pe
teritoriul României și care pot face obiectul unei astfel de măsurători
(iii) Monitorizare de programe, de comunicări comerciale audiovizuale și de
anunțuri ale radiodifuzorilor sau ale furnizorilor de servicii media cu privire la propriile lor programe și cu privire la produsele auxiliare derivate direct din acestea
(iv) Aplicații software pentru analizarea și raportarea datelor obținute cu ajutorul Serviciului.

Serviciul care va fi furnizat va putea să cuprindă și alte componente, cum ar fi: raportare de date agregate pentru consumul de servicii de programe de televiziune, servicii media audiovizuale la cerere și servicii oferite de platforme video (denumită generic „măsurătoare hibridă”).

Scopul principal al Serviciului este de a oferi zilnic beneficiarilor, date cu privire la audiența serviciilor media audiovizuale care sînt accesibile pe teritoriul României și care pot face obiectul unei astfel de măsurători, date colectate din cadrul eșantionului menționat mai sus, și date cu privire la programele, comunicările comerciale audiovizuale și la anunțurile radiodifuzorilor sau ale serviciilor media audiovizuale, cu privire la propriile lor programe și cu privire la produsele auxiliare derivate direct din acestea, transmise de către anumite servicii media audiovizuale, care sînt accesibile
pe teritoriul României și care pot face obiectul unui astfel de Serviciu.

Accesul la date trebuie oferit prin intermediul unor mijloace electronice, după cum urmează:
(i) la datele cu privire la audiențele serviciilor media audiovizuale în fiecare zi pentru ziua anterioară pînă la ora 08.30 AM; şi
(ii) la datele privind monitorizarea zilei lucrătoare precedente în fiecare zi pînă la ora 11.30 AM (cu excepţia zilei de luni sau zilelor care urmează unei zile de sărbătoare legală, caz în care beneficiarii vor avea acces la datele
privitoare la zilele nelucrătoare precedente);

Datele obținute și raportate cu ajutorul acestui Serviciu sînt date statistice, estimări obținute ca urmare a unei cercetări de piață bazată pe eșantion.

În realizarea Serviciului, agenții economici vor trebui să respecte standardele
I.C.C/E.S.O.M.A.R. International Code of Marketing and Social Research Practice.
În realizarea Serviciului, agenții economici vor trebui să respecte îndrumările cuprinse în Ghidul Global pentru Măsurarea Audienței TV emis de Audience Research Methods (ARM) și publicat de European Broadcasters Union (EBU) în măsura în care acestea sînt rezonabile și posibil de pus în practică.

În realizarea Serviciului, agenții economici vor asigura conformitatea activității lor cu normele cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

În prezent, agentul economic selectat pentru furnizarea Serviciului este Kantar Media, care oferă acest serviciu pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2023, se mai arată în anunțul licitației, pentru a continua apoi cu cerința expresă că serviciul trebuie să permită analiza datelor care vor fi culese, să ofere posibilitatea de comparare a acestora cu datele istorice (adică datele obținute din serviciile de măsurare anterioare) și să ofere în continuare posibilitatea de analiză a datelor istorice.

De asemenea, Serviciul trebuie să asigure un transfer compatibil cu viitorul serviciu, respectiv cel care se va realiza în perioada 01.01.2028 – 31.12.2031.

Toate specificațiile tehnice ale Serviciului sînt cuprinse în Caietul de sarcini al Serviciului, care va fi pus la dispoziția agenților economici conform cu procedura de mai jos.

Contractul pentru furnizarea Serviciului va fi încheiat între agentul economic desemnat prin licitație și ARMADATA SRL, o societate deținută de către Asociația Română pentru Măsurarea Audiențelor. Serviciul va fi plătit din fonduri private de către entitatea care va încheia contractul.

Asociaţia Română pentru Măsurarea Audienţelor (ARMA) este o organizaţie nonguvernamentală non-profit şi apolitică, având un număr de peste 100 de membri din rândul radiodifuzorilor și al furnizorilor de servicii media audiovizuale, agenţiilor de publicitate/media şi clienţilor comerciali din România. Scopul Asociaţiei este de a furniza membrilor săi și terților interesați informaţii imparţiale, precise şi obiective referitoare la audienta mass media din România, caracteristicile şi performantele acestora. Informații cu privire la ARMA se pot găsi pe www.arma.org.ro.

La data de 14 iunie 2022, Comisia va trimite caietul de sarcini către agenții economici care au trimis scrisori de participare.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie 2022, ora 12.00 (ora Bucureștiului) la adresa București, Bd. Libertății nr. 14, Sectorul 5, 050706, Cancelaria Consiliului Național al Audiovizualului.

Oferta va fi structurată identic cu caietul de sarcini. Toate întrebările din caietul de sarcini sunt obligatorii. Oferta va fi trimisă în limba engleză și în limba română.

Prețurile din oferte vor fi exprimate în moneda Uniunii Europene, adică în EURO.

Participanții la licitație vor prezenta garanțiile pe care le consideră de cuviință, prin care să asigure Comisia de prestarea contractului pe 4 ani, în perioada 2024 - 2027.

Comisia NU ACCEPTĂ DEPUNEREA OFERTELOR ÎN FORMAT ELECTRONIC, ci doar în plic sigilat la adresa București, Bd. Libertății nr. 14, Sectorul 5, 050706, Cancelaria Consiliului Național al Audiovizualului, în atenția Comisiei, pînă
la termenul menționat mai sus.

Oferta tehnică va fi depusă în cîte 15 (cincisprezece) exemplare în limba română și în cîte 15 (cincisprezece) exemplare în limba engleză.
Oferta financiară va fi depusă în cîte 10 (zece) exemplare în limba română și în cîte 10 (zece) exemplare în limba engleză.

În plicurile sigilate nu trebuie să existe decît documente în format fizic. În situația în care în plicuri se vor găsi orice fel de dispozitive electronice și/sau suporturi electronice, oferta respectivă va fi descalificată imediat de către Comisie.

Plicul care conține documentația pentru dovedirea criteriilor de calificare pentru participarea la licitație va fi deschis și Comisia va verifica îndeplinirea criteriilor de către candidați. După verificări, Comisia va decide excluderea din licitație a candidaților care nu îndeplinesc condițiile de calificare.

Candidații excluși vor fi informați cu privire la acest aspect.

Procedura va continua și în situația în care este admis un singur candidat.

Ofertele tehnice depuse de către candidații calificați vor fi distribuite membrilor Comisiei.

Ofertanții trebuie să își prezinte pe scurt (prezentarea nu poate depăși 90 de minute) oferta tehnică, să răspundă întrebărilor deschise, să prezinte persoanele/partenerii care vor lucra direct la realizarea serviciului.

Prezentările vor avea loc în București, în fata tuturor membrilor Comisiei și a observatorilor Comisiei. Prezentările trebuie să aibă loc în limba română. În cazul în care prezentarea are loc într-o altă limbă decît limba română, atunci este obligatorie asigurarea traducerii simultane în limba română.

Prezentarea ofertelor tehnice va avea loc la data de 14 septembrie 2022.

Prezentarea ofertelor tehnice va avea loc la sediul Consiliului Național al Audiovizualului la adresa București Bd. Libertății nr. 14, Sectorul 5, 050706, Sala de Consiliu, Etaj 6. Detalii cu privire la orarul prezentărilor vor fi transmise către ofertanți în timp util înainte de data prezentărilor.

Comisia adresează întrebări ofertanților, în cazul în care există aspecte tehnice care necesită lămuriri. Această etapă va avea loc în perioada 14.09-28.09.2022.

Membrii Comisiei vor nota ofertele tehnice pe baza criteriilor de evaluare a calității stabilite de către Comisie. Evaluarea ofertelor tehnice va avea loc la data de 03.10.2022.
- Deschiderea ofertelor financiare, verificarea prețurilor neobișnuite, discuții pentru îmbunătățirea ofertelor financiare, discuții cu privire la clauzele contractuale - Această etapă va avea loc în perioada 03.10.-28.11.2022.

Oferta financiară va fi deschisă de către membrii Comisiei care evaluează ofertele financiare la data de 03.10.2022. Reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului nu evaluează ofertele financiare.

Se va trece la verificarea prețului menționat în oferta financiară.
În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut sau de mare în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, Comisia va solicita candidatului, în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

Comisia va lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condițiile de mai sus, îndeosebi cele care se referă la:
a) fundamentarea economică a modului de formare a prețului, aferent serviciilor
prestate;
b) soluțiile tehnice adoptate și/sau orice condiții deosebit de favorabile de care beneficiază candidatul pentru prestarea serviciilor;
c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.

În cazul în care ofertantul nu va oferi detaliile și precizările solicitate de Comisie, atunci
oferta va fi descalificată.
În cazul în care Comisia va primi de la ofertant detaliile și precizările solicitate, după analizarea acestora, va putea fie să respingă oferta, fie să o mențină în procedura de evaluare. Decizia Comisiei va fi comunicată ofertantului.

Comisia poate decide să poarte discuții cu ofertanții în vederea îmbunătățirii ofertelor lor financiare. În vederea purtării discuțiilor, Comisia va acorda mandat unora dintre membrii săi din categoria celor care evaluează ofertele financiare. De asemenea, proiectul de contract care urmează a se încheia pentru furnizarea Serviciului urmează a fi trimis către ofertanți în vederea discutării clauzelor contractuale.

După aceste discuții, membrii Comisiei care au avut mandat vor informa Comisia cu privire la conținutul discuțiilor purtate și cu privire la rezultatele obținute.

După această informare, se va trece la evaluarea ofertelor financiare. Ofertele
financiare nu vor fi evaluate de către reprezentanții Consiliului Național al
Audiovizualului în Comisie, deoarece serviciile care fac obiectul contractului vor fi achitate din fonduri private.

- Evaluarea ofertelor financiare -
Această etapă va avea loc la data de 07.12.2022.

- Determinarea ofertei cîștigătoare -
Această etapă va avea loc la data de 11.01.2023.

Determinarea se va face prin aplicarea unor criterii de evaluare pentru calitate și a unor criterii de evaluare pentru preț. Acestea aplică principiul cel mai bun raport calitate - preț.

Sînt 16 criterii de evaluare pentru calitate, patru dintre acestea avînd pondere dublă.
Nota finală pentru calitatea ofertei tehnice va fi dată de media ponderată a notelor obținute pentru aceste criterii.
Sînt 4 criterii de evaluare pentru preț. Nota finală pentru preț va fi dată de media aritmetică a notelor obținute pentru aceste criterii.
Nota finală a unei oferte este dată de următoarea formulă: nota finală a ofertei tehnice va fi înmulțită cu un coeficient de 0,6 și va fi adunată cu nota ofertei financiare, aceasta din urmă înmulțită cu un coeficient de 0,4.

- Anunțarea rezultatului procedurii de licitație -
După determinarea ofertei cîștigătoare, Comisia va anunța rezultatul licitației către ofertanți. Informarea se va face la data de 11.01.2023.

Comisia va informa ARMA cu privire la agentul economic a cărui ofertă a fost selectată prin licitație și cu care va trebui să încheie contractul.

Comisia poate decide anularea licitației doar în situația în care nici un agent economic nu participă la licitație, nici un agent economic nu îndeplinește criteriile de calificare sau nici una dintre ofertele depuse nu îndeplinește cerințele din caietul de sarcini.

Adresa aleasă pentru corespondență a licitației este București, Bd. Libertății nr. 14, Sectorul 5, 050706, Cancelaria Consiliului Național al Audiovizualului
Telefon: 021.305.53.50, Fax: 021.305.53.54, E-mail: cna@cna.ro, Website: www.cna.ro.
(MEDIA EXPRES)

Vă mulțumim că ați citit până aici. Acum vă învățăm un mic secret: Abonamentele vă oferă acces la News Alerts pe e-mail și zilnic la REVISTA PRESEI, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știrile la liber, accesibile și pentru cei cu mai puține mijloace materiale interesați de comunicații, audiovizual și cinematografie. Dacă aceia dintre Dvs. care citesc știrile noastre și găsesc un folos în ele ne-ar ajuta, existența noastră nu ar mai fi pusă sub semnul nesiguranței zilei de mâine. Abonament click aici
Revista MEDIA EXPRES ediția curentă
Gratuit online, doar un click: Most recent issue of monthly Media Expres 1st Cover

Anuarul MEDIA EXPRES cu ediția 2022-2023 este online!
Gratuit online, doar un click: Latest issue Media Expres YEARBOOK 1st Cover


Abonamentele la știrile MEDIA EXPRES va oferă acces la Alerta Știri! pe e-mail, Anuarul Media Expres și zilnic la REVISTA PRESEI, cu ultimele știri media, tv și comunicații, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știri verificate, la liber, pentru toți cei interesați de programe TV, radio, conținut online, cablu, comunicații, audiovizual și film (cinematografie). Noi ținem în arhivă istoria audiovizualului. Click aici pentru prima nostră știre online, când foarte puține dintre marile ziare și reviste nici nu se gândeau la versiuni digitale și la prezența pe web.

Pentru abonamente click aici© 2001 -  Media Expres SRL