Page 5 - Media Expres nr. 11 (273) / noiembrie 2022
P. 5

LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI

      ANCOM a anunțat companiile înscrise la


      licitația de spectru în benzile de 700 MHz,

      1500 MHz, 2600 MHz și 3400­3800 MHz       ANCOM a anunțat printr­un comunicat laconic faptul că doar trei
      candidaturi au fost depuse în cadrul licitației pentru noi licențe de
      spectru până joi, 27 octombrie 2022, data limită de depunere. Ulte ­
      rior a anunțat că toate trei companiile au fost acceptate și vor primi
      alocări, licitația urmând să se încheie până la sfârșitul lunii noiem­
      brie.

                                        ale celor trei operatori, prezentate în formularul
        Candidaturile de participare au fost  categoriile de spectru disponibile, informații pe  de candidatură din cadrul ofertelor inițiale
      depuse de ORANGE ROMÂNIA SA, RCS &  baza cărora, dacă cererea este mai mare,  depuse la ANCOM, sunt mai mici decât
      RDS SA și VODAFONE ROMANIA SA, dar  respectiv mai mică decât oferta, licitaţia propriu­ cantitatea de spectru pus la dispoziție în cadrul
      autoritatea nu a oferit și alte detalii, continuând  zisă urma să înceapă la data de 8 noiembrie  procedurii de selecție, licitația propriu­zisă a în­
      să enumere frecvențele de spectru care vor fi  2022 cu rundele primare, respectiv cu runda  ceput la data de 8 noiembrie 2022 cu runda
      acordate, părți din condițiile de acceptare a  primară suplimentară, pentru ca rezultatele  primară suplimentară, urmată de runda de
      candidaturilor prevăzute în procedura de  finale să fie anunţate, cel mai probabil, în cursul  alocare, pentru ca rezultatele finale să fie
      desfășurare a licitației și calendarul licitației. lunii noiembrie.  anunțate, cel mai probabil, în cursul lunii
        Procedura de selecție competitivă este  În cazul în care cererea este egală cu  noiembrie.
      organizată pentru 555 MHz în benzile de 700  oferta, atunci se va trece direct la alocarea  Autoritatea Națională pentru Administrare
      MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400­3800 MHz.  spectrului în runde pe parcursul cărora operatorii  și Reglementare în Comunicații (ANCOM) este
        Comisia de licitație a anunțat după  vor licita doar pentru poziţiile pe care şi le doresc  instituția  care  promovează  interesele
      evaluarea dosarelor, până cel târziu la 4  în bandă.     utilizatorilor de servicii prin promovarea
      noiembrie 2022, care sunt operatorii care vor  La 3 noiembrie, ANCOM a anunțat  concurenței și inovației pe piețele comunicațiilor
      participa la licitația lansată de Autoritate în data  validarea de către Comisia de licitație a  electronice și serviciilor poștale, administrarea
      de 19 septembrie 2022.       documentelor de calificare depuse de ORANGE  pro­competitivă a resurselor limitate (spectru
        Dosarele de candidatură pe baza cărora  ROMANIA SA, RCS & RDS SA și VODAFONE  radio, resurse de numerotație și resurse tehnice
      sunt acceptate (sau nu) companiile care intră în  ROMANIA SA în cadrul procedurii de selecție  asociate), încurajarea investițiilor eficiente în
      licitație conțin, printre altele, oferta inițială care  competitivă organizată pentru benzile de 700  rețele  și  infrastructuri  și  promovarea
      indică numărul de blocuri pe care candidatul  MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400­3800 MHz. conectivității ultrarapide.
      doreşte să le concesioneze în fiecare dintre  Având în vedere că solicitările cumulate

                                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10